Abonnementvilkår for avløp

 Våler kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår for og avløp som består av tekniske og administrative bestemmelser. Disse  kan bestilles hos Kommuneforlaget.

I tillegg til nødvendige søknader i henhold til Plan- og bygningsloven krever vi, som eier av avløpsanleggene, søknad om tilknytning til offentlig avløpsanlegg.

Søknadsskjema finner du her

Generelle krav: (Overvann, overhøyde, godkjent foretak)

  • Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg og sanitærinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak.
  • Kommunen krever lokal overvannsdisponering (LOD). Dette innebærer at takvann skal infiltreres i grunn og ledes bort eller fordrøyes på egen eiendom. Hvis eiendommen ikke kan håndtere overvann på egen grunn, og må tilkobles kommunal overvannsledning. Så må det sammen med sanitærmeldingen, søkes om tilkobling til offentlig overvannsledning med fordrøyning.
  • Kravet til overhøyde er at avstanden mellom laveste sluk i bygg og topp offentlig avløpsledning eller trykklinje, skal være 90 cm. Kravet er tilbakevirkende, og betyr at de bygg som ikke har tilstrekkelig overhøyde bør innrette seg med andre sikringstiltak.

Krav til sanitærinstallasjoner:

  • Krav om svennebrev som rørlegger.
  • Vannmåler montert i konsoll (jf. Kap. 2.6 - Standard abonnementsvilkår for og avløp som består av tekniske og administrative bestemmelser)

Private vann- og avløpsanlegg:

  • Krav om svennebrev som rørlegger samt ADK1-sertifikat, eller fagbrev innen vei- og anleggsfaget, eller anleggsmaskinførerfaget samt ADK1-sertifikat.

Info om private avløpsanlegg finner du her

Standard abonnementsvilkår er ikke en forskrift, men en avtale mellom to parter som er kommunen og abonnenten. Det blir derfor ikke å finne som en lokal forskrift.
Alle entreprenører og rørleggere med oppdrag i Våler kommune plikter å gjøre seg kjent med abonnementsvilkårene.

Har du spørsmål?
Kontakt Miljø og teknikk:
Telefon: 69 28 91 00
E-post: postmottak@valer-of.kommune.no

Besøksadresse: Herredshuset