Informasjon - gang og sykkelvei FV120

Status i arbeidet med gang og sykkelvei FV120 fram mot endelig løsning - pr 20. juni 2017

19. oktober 2016 gjennomførte ordfører og representanter fra administrasjonen et dugnadsmøte med næringslivet. Hensikten med møtet var å se om det kunne finnes en løsning for vann, gang- og sykkelvei langs FV120 ved å samle «alle gode krefter.

Etter stort engasjement i møtet bestemte ordfører Reidar Kaabbel at det ville være effektivt å samle sentrale interessenter i en «hurtigarbeidende komité» for å få fram konkrete problemstillinger og avklare alle spørsmål knyttet til teknisk løsning, roller, kostnader, finansiering og gjennomføring for å få bygget gang- og sykkelvei (g/s-vei) langs fylkesvei 120.

«Komitéen» har hatt fire møter. Den har fungert som en arbeidsgruppe av interessenter som har møttes for å diskutere og finne fram til en praktisk og økonomisk gjennomførbar fremgangsmåte. Flere spørsmål har vist seg å være utfordrende å finne enkle (raske) svar på. Arbeidet har tatt lengre tid enn i ambisjonen med en «hurtigarbeidende komité».

Våler kommune la til grunn at traseen måtte ligge på sørøstsiden av veien der g/s-vei er regulert. Det ble tatt utgangspunkt i at Våler kommune ikke skulle stå som byggherre for prosjektet for å muliggjøre en raskere gjennomføring. Arbeidsgruppen skulle gi forslag om økonomisk fordeling mellom partene Våler kommune (VK), Våler vannverk (VV) og Østfold fylkeskommune (ØFK). Videre ønsket man å søke økonomisk bidrag fra ØFK.

Søknad om støtte til prosjektet ble sendt ØFK 22. desember 2016. Den 7. februar 2017 innstilte Samferdsels-, miljø- og kulturkomiteen (SMK) i ØFK at det skulle gis tilskudd på 5 millioner til «prosjekt ny vannledning» langs FV120 for å tilrettelegge for framtidig gang- og sykkelvei. Dersom kostnadene overstiger kr 5,0 millioner, vil ØFK dekke 50 % av merkostnadene begrenset oppad til kr 3,0 millioner.  Finansiering forutsetter en kvalitetssikret kostnadsberegning av fordelingen mellom VV, VK og ØFK. Tilskuddet finansieres med midler avsatt på fond til tverrforbindelsen og er uavhengig av fremtidig eierskap til FV120.

Den 17. mars i år ble dette vedtatt i fylkesutvalget (FU).

Tilskuddets betingelser ga utfordringer med hensyn til eierskap av prosjektet. Det er fra ØFK lagt føringer på at VK skal stå som byggherre. Konsekvensene av dette er at det etter vår opprinnelige plan om at VK ikke skulle stå som byggherre, måtte gås noen skritt tilbake og endre forutsetningene for prosjektet, blant annet med hensyn til offentlige anskaffelser, anbudsprosesser mm.

Fra Våler kommunes side er denne saken viktig, og det er et sterkt ønske å finne fram til gode svar, slik at vi kan bygge g/s-vei langs FV120. Dette målet står fortsatt tydelig ved lag. Å kombinere det målet med å løse behovet for ny vanntilførsel langs samme parsell gjør det litt mer komplisert.

Rådmannen vil i samarbeid med eksterne interessenter - og ordfører/kommunestyret - utarbeide en kvalitetssikret kostnadsberegning, samt jobbe videre med å få på plass:

  • Avtaler med grunneiere
  • Økonomiske bidrag
  • Anbudsprosess og tilbudsinnhenting.

Svar på de åpne spørsmålene er viktig også i forhold til høstens budsjettprosess og annen planlegging i kommunen. Noen absolutt sluttdato på prosjektet er ikke mulig å angi nå. Med sommerferie for døren, samt at vi har andre viktige oppgaver som pågår, så kan ikke denne saken ha all vår oppmerksomhet. Men - vi vil i samråd med ordfører gjøre vårt beste for at framdriften blir effektiv og god, dette inkluderer avtalte møter/aktiviteter.

For videre spørsmål om saken, vennligst kontakt rådmann Petter Haugen på petter.haugen@valer-of.kommune.no

Med ønske om en riktig god sommer!

Vennlig hilsen

 

Petter Haugen,

Rådmann Våler kommune