Visjonsdokument for Våler kommune

Dette visjonsdokumentet bygger på innspill rådmannens ledergruppe og kommunestyrerepresentantene har fått i arbeidet med ny visjon for Våler kommune gjennom våren og høsten 2017. Visjonsdokumentet skal inspirere til innsats og vise veien for kommunens ansatte og innbyggere. Visjonen er til for menneskene i kommunen og skal være retningsgivende for alt arbeid kommunen foretar seg.

Visjonsforslag og begrunnelse
Nedenfor følger et forslag til visjonsformulering og en begrunnelse for visjonen. Formuleringen og begrunnelsen er ikke ment som en gjenspeiling av situasjonen i Våler i dag, men skal vise hvilken retning vi sammen ønsker å løfte Vålersamfunnet inn i fremtiden.

Visjonsformulering: Vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter.

Begrunnelse: I Våler skal vi skape grobunn for samarbeid og nyskaping mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivilligheten slik at vi sammen kan skape bærekraftig vekst. På den måten skal vi legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i alle livets faser – både i jobb og fritid. 

I Våler kommune står nærhet til både det lokale og nasjonale sentralt. Nærheten til det lokale betyr at vi legger til rette for gode møteplasser. Det betyr at vi har nærhet til både naturen og nærmiljøet vårt, som vi skal fortsette å utvikle for å skape livsglede for innbyggere og turister. Det betyr at innbyggerne i Våler skal oppleve nærhet til tjenestene til kommunen og at innspillene deres skal bli verdsatt og lyttet til.

Nærheten til det nasjonale betyr at Våler ligger attraktivt til midt mellom Østfoldbyene og bare en liten biltur fra Oslo. Det betyr også at Våler skal tilrettelegge for digital infrastruktur som gjør nærhet til resten av verden mulig. Det er viktig for at Våler skal være konkurransedyktig i en ny tid, for at kommunen skal være attraktiv for bedrifter som vil etablere seg i nærheten av de større byene og for at vi skal ha et konkurransefortrinn som stimulerer oss til å skape fremtidens muligheter.

I Våler kommune samarbeider vi for å møte morgendagens utfordringer. Vi har en dugnadsånd som beviser at innbyggerne våre ønsker å bidra, og vi har en sterk tradisjon for inkludering gjennom frivillighet. Vi vil at alle skal få bidra med sin kompetanse og vi bruker frivilligheten til å bygge sterke bånd som styrker inkluderingen av nyinnflyttede og fremmer mangfoldet av interesser i kommunen. Vi vet at vi kan utrette mye på egenhånd, men vi har lært at samarbeid med andre ofte gir enda bedre resultater. Derfor vil vi samarbeide med andre kommuner, etater, akademia, bedrifter og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt – fordi fantastiske løsninger oftest blir til når man løfter i fellesskap.

I Våler skal vi være rustet for å møte de utfordringene og mulighetene fremtiden fører med seg. For vi vet at morgendagens teknologi må kombineres med menneskelig empati og skaperkraft for å fungere. Den kunnskapen skal vi bygge videre på når vi skal gi innbyggerne tilgang til digitale løsninger som hever kvaliteten på tjenestene. Vi vil også invitere innbyggerne til å delta i kommunikasjon som stimulerer til kvalitetsheving gjennom brukermedvirkning.

Våler kommune skal være en grønn og bærekraftig kommune. Vi tar vår del av ansvaret for å bidra til en levedyktig jordklode. For naturen er viktig for oss. Landbruk og skogbruk representerer viktige næringsveier – og naturen er et sted for rekreasjon og avkobling for alle som bor her. For det er lett å nyte naturen vår, det er lett å være aktiv her, ja det er rett og slett lett å trives i Våler. For Våler er et attraktivt sted å bo, å jobbe og å leve – i dag og i fremtiden.

Våler 12. oktober 2017

Petter Haugen
Rådmann
Våler kommune