Beskjæring av busker og hekker, tenk sikkerhet

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da er det ditt ansvar å sørge for fri sikt ved avkjørsel mot veg (Jf. vegloven § 31 og § 43)

svv.png

Trykk på logoen for å lese mere om klipp av hekk og busker.

Statens vegvesen har utarbeidet en veileder for klipp av hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. 

klipp_hekk_og_busker.jpg

Beskjæring av busker og hekker:

Det skal være trafikksikkert og trygt å ferdes i og langs vegene i Våler. Du som har hage kan bidra til sikkerheten ved å sørge for beskjæring av hekker, busker og trær som strekker seg utover din eiendom. Barn er lave og synes ikke så godt bak høye busker og hekker, og kan løpe rett ut i veien uten å se seg for.

Har du trær ut mot vei, fortau, eller gang- og sykkelvei:

Grener og kvister må ikke henger lavere enn minimum 3 meter over fortau eller sykkelfelt, og 5 over veibanen.

busker_over_vei.jpg

Avkjørsel til eiendom krysser gang- og sykkelveg:

Høyde på hekk eller gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan i frisiktsonen.

avkjoersel_krysser_gang_og_sykkelvei.jpg

Avkjørsel til din eiendom munner ut i bilveg:

Det må være 25, 55, 70 eller 90 meter frisikt når man står 4 meter inn i avkjørselen. Høyde på hekk eller gjerde må ikke overstige 50 cm over gate plan.

avkjoersel_til_bilvei.jpg

Avkjørselen til din eiendom ligger inntil et vegkryss:

Det må være 25, 55, 70 eller 90 meter frisikt når man står 10 meter inn i avkjørselen. Høyde på hekk eller gjerde må ikke overstige 50 cm over gate plan.

eiendom_inntil_veikryss.jpg