Bygge ny bolig eller hytte?

Beskrivelse

Skal du oppføre ny bolig, hytte eller gjøre vesentlige endringer, må det søkes kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess ("ansvarlig søker"). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført, og alle håndverkere (firmaer) ha godkjent ansvarsrett for sine fagområder.

I særlige tilfelle kan kommunen gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger). Det må søkes spesielt om personlig ansvarsrett.

 

Målgruppe

Tomteeiere.

Vilkår

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene) være godkjent av kommunen. Følgende kriterier må være oppfylt:

  • Tilknytning til infrastruktur
  • Nabovarsling må være foretatt
  • Boligen må plasseres i henhold til de generelle kravene i plan- og bygningsloven og eventuelle byggelinjer i regulerings- eller bebyggelsesplan. Estetisk utforming må tilfredsstille generelle krav i plan- og bygningsloven og eventuelle anvisninger gitt i regulerings- eller bebyggelsesplan
  • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan for øvrig

Tilknytning til infrastruktur

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal botledning av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. jf. Plan- og bygningsloven § 27-2. Avløp

Lover

Veiledning

Dersom du ønsker å oppføre en ny bolig eller hytte må du ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet vil bli stående som "ansvarlig søker" og sender søknaden på dine vegne. De vil fungere som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre prosjektet.

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.