Vannmåler

Vannmålere

I Våler kommune skal det installeres vannmåler i boliger og fritidsboliger med innlagt vann. De eiendommene som ikke har vannmåler pr. dags dato, vil få vannmengden stipuleres ut i fra boligens areal.

Ved gebyrberegning ut i fra vannmåler vil det aktuelle vannforbruket avgjøre den variable delen av vann- og avløpsgebyret. 

Installasjon av vannmåler skal utføres av en godkjent rørlegger. Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler påkostes av abonnenten. 

Vannmåleravlesning skjer i desember. Du kan rapportere målerstanden på internett, telefon eller ved å sende inn vannmålerkortet.  Hvis vi ikke mottar en målerstand blir forbruket stipulert.  

Gjeldende bestemmelser for bruk av vannmåler finnes i Våler kommunes forskrift for kloakkgebyr. Denne forskriften er hjemlet i den nasjonale forskriften for vann- og kloakkgebyrer.

Installasjon

Installasjon av vannmåler står beskrevet på side 20 i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser.

  • Plasseres frostfritt
  • Plasseres foran første avstikker og ved innvendig stoppekran
  • Vannmåler monteres i konsoll 

Dersom du ønsker å installere vannmåler tar du kontakt med en godkjent rørlegger. Kunden går over fra arealberegning til vannforbruk basert på målt mengde fra den datoen vannmåleren blir montert. Datoen fremkommer av ferdigmelding innsendt av rørlegger til Miljø og teknikk – Vei, Vann og Avløp.

Bytte vannmåler

Dersom du ønsker å bytteen vannmåler i en boligeiendom, skal rørlegger sende inn vannmålerskjema. –  send mail til postmottak@Våler.kommune.no med ett bilde som viser målerstand på den gamle.

Skal du bytte vannmåler så må du kontakte rørlegger og da er det rørlegger som melder dette til kommunen.
 

NB! Miljø og teknikk – Vei, Vann og avløp skal informeres dersom en vannmåler er ute av drift.

Avlesning av vannmåler

Avlesning av vannmåler skjer 1 gang pr. år. Våler kommune, sammen med Våler vannverk sender ut avlesningskort i midten av desember til alle kunder med registrert vannmåler, avlesningsfrist er normalt første virkedag i det nye året.

Fritidseiendommer

Fritidseiendommer kan sende inn avlesning pr. epost når de avslutter "hyttesesongen", slik at de slipper å reise ut til hytten i desember for å lese av.

Husk å ta med følgende i avlesningen:

  • målernummer
  • gnr/bnr
  • Eiendomshaver

 

Eventuelle spørsmål rettes til

Erik Nilsen

ingeniør, vei, vann, avløp, renovasojn, brann og feiing
tlf. 69 28 91 35