Kart og oppmåling

vk_kart_og_oppmaaling.jpg

Kart og oppmåling

Saksbehandler:

knutf.png

Trykk på kortet for å sende en epost

Oppretting av nye eiendommer – utsteding av målebrev

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse. Slik tillatelse er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskrifte i samsvar med rettslig bindende plan. En slik tillatelse er trinn 1 i en saksbehandlingsprosess der trinn 2 består i å avholde en delingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (se egen tjenestebeskrivelse).

Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Derfor er kravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen den samme som for byggesøknader. Skal du søke om fradeling for en ekstra boligtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om den nye parsellen lar seg bebygge med et bolighus av normal størrelse og standard.

En delingssøknad kan kreves av blant annet:

  • Grunneiere
  • Den som gjennom retttskraftig dom er kjent som eier til den delen av    eiendommen som ønskes fradelt
  • Den som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

 

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene) være godkjent av kommunen. Følgende kriterier må være oppfylt:

  • Nabovarsling må være foretatt
  • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan-og bygningsloven, eksempelvis krav til vei, vann og avløp
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Målebrev er et dokument som bl.annet viser eiendommens grenser, areal og registerbetegnelse (gårds-og bruksnummer eller festenr.). Kopi av målebrev over eiendommer som allerede er oppmålt, fås hos servicetorget eller kart og oppmåling.

Pris for tjenesten

Gebyrsatsene for behandling av delingssaker se gebyrregulativ for plan- og byggesaker.

Gebyrsatsene for oppmåling av eiendom, ta kontakt med saksbehandler.

Kart på internett

Kart på internett er en egen webapplikasjon som viser basiskart, temakart og flyfoto over hele Våler kommune. Det er for å gi brukere muligheter for å se på forhåndsdefinerte karttyper og å skrive ut/eksportere kart.

Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler ved kartene. Ta kontakt med saksbehandler dersom det er noen spørsmål.

 

Nyttigelinker:

Kommunekart - Kart Våler kommune

Rett i kartet - www.rettikartet.no

Kartverket - www.statskart.no

Norgeskart - www.norgeskart.no

Se eiendom - www.seeiendom.no