Lover, forskrifter og retningslinjer

VA-normen er bestemmelser for kommunale anlegg, mens standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser er bestemmelser for private anlegg som er tilknyttet Våler kommunes ledningsnett. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de teknsiske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Standard abonnementsvilkår er kun tilgjengelig i papirformat.

VA-norm Våler kommune:

VA-norm for Våler kommune (Vann- og avløpsnorm)

Kommuneforlaget:

Abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative bestemmelser (Bestilles hos Kommuneforlaget)

Lovdata

Sentrale lover og forskrifter:

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Drikkevannsforskriften

Vannressursloven

Plan- og bygningsloven

Lokale forskrifter:

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall (Renovasjonsforskrift) (Vedtatt av kommunestyret den 12.6.2014 sak:14/255)

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann i Våler kommune (Vedtatt av Våler kommune 9.10.08 sak:08/1180)

Kommunal forskrift for forbruksavfall og slam fra separate avløpsanlegg i Våler kommune (Fastsatt av kommunestyret den 3.12.98, sak: 98/01591) (NB! Ny forskrift for husholdningsavfall fom. 12.6.2014 - Den her gjelder enda for slam)

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Våler kommune (Vedtatt 9.10.08 sak:081180)

Forskrift for kloakkgebyrer (Vedtatt 21.01.01 sak 40/01)

Retningslinjer og veiledninger:

Retningslinjer for fritidsbebyggelse i Våler kommune uten innlagt vann - Toalettløsning og gråvann (Vedtatt av kommunestyret 9.10.08 sak: 081180)

Renovasjonsteknisk avfallsnorm for kommunen, Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler (Vedtatt i kommunestyret den 12.6.2014 sak:14/255)

Mattilsynet:

Veileder til Drikkevannsforskriften