Forbud mot vannscooter i Vansjø

Etter avisartikkel i VG 8.juni 2017, der Samferdselsdepartementet uttaler at det ikke er fritt frem for kommuner å forby vannscooter. Og det kommer ikke tydelig frem i artikkelen at det er ulike regler som gjelder ferdsel i vassdrag og ferdsel i farvann.

Det er viktig å skille mellom vassdrag og farvann, dvs innsjø og sjø.

​Forbud mot ferdsel med vannscooter følger av forskrift om ferdselsreglement for Vansjø, Hobølelva og Mosseelva, Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner, Østfold § 5. Bestemmelsen lyder:

"Ferdsel med vannscooter er ikke tillatt.".

Den kommunale forskriften er gitt i medhold av motorferdselloven, § 4, siste ledd. som sier:

«Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.»

I motsetning til vannscooterforskriften er ikke denne opphevet. Det vil si at kommune Moss, Rygge, Råde og Våler fremdeles har et hjemmelsgrunnlag for å ha bestemmelser som regulerer ferdsel med vannscooter. 

Vi viser her til veileder fra Samferdselsdepartementet av 6. juni 2017. Her er det blant annet uttalt:

"Kommunen kan begrense ferdselen til deler av en elvestrekning eller innsjø eller bare tillate ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller motorstørrelse, til bestemte formål, til bestemt tid mv. Det kan f.eks. settes forbud mot bruk av vannscootere i hele eller deler av vassdraget."

 

Konklusjon:

Det er ikke tillatt med ferdsel med vannscooter i Vansjø, uavhengig av at vannscooterforskriften er opphevet.

 

Aktuelle linker:

Lokal forskrift:

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven):   

Veileder til kommunen:

 

PDF format

Her finner du saken i PDF-format

Forbud mot vannscooter i Vansjø_08062017.pdf