Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse

 • Søknad om utslippstillatelse gjelder for utslipp av spillvann og gråvann for fritidsboliger og boliger som ikke kan tilknyttes offentlig avløpsnett
 • Søknad om utslippstillatelse er søknadspliktig etter forurensningsforskriften kapittel 12.
 • For prosjektering og utførelse av anlegg er søknadspliktig etter Plan og bygningsloven § 20-13 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak.
Søknad om utslippstillatelse er gebyrpliktig, se gebyrregulativet for saker etter forurensningsloven

 

Behandlingstid ved en fullstendig søknad med alle vedlegg er 6 uker

 

 

Følgende skjemaer skal være med:

1. Søknad om utslippstillatelse:

 • Søknadsskjema utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter (Søknad om utslippstillatelse)
 • Vedlegg A - Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig (Fagkyndig person/firma som har bistått med valg av rensemetodeog/eller dokumentasjon på rensegrad)
 • Vedlegg B - Begrunnelse for ønske om unntak fra lokal forskrift og relevant dokumentasjon
 • Vedlegg C - Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg (jf. lokal forskrift)
 • Vedlegg D - Kartvedlegg til utslippssøknad (Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrense og veiadkomst på kart i målestokk M 1:1000 eller M 1:500)
 • Vedlegg E - Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med eiendomshavers navn, gnr/bnr og adresse (Fellesanlegg, husk tinglysning av anlegg)
 • Vedlegg F - Oversikt over berørte interesse (Drikkevann, brønner, jordvanning, næringsvirksomhet, badeplasser, rekreasjon etc. med beskrivelse av tiltak)
 • Vedlegg G - Oversikt over hvem som er varslet (Naboliste, lokallag og foreninger, eiere av vannbrønner etc.)
 • Vedlegg H - Eventuelle mottatte klager/protester

2. Søknad om tillatelse til tiltak:

 • 5174 Søknad om tillatelse til tiltak
 • 5151 Søknad om igangsettingstillatelse
 • 5154 Nabovarsel (Hvis tiltaket krever det)
  • 5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
  • 5156 Kvittering for nabovarsel
 • 5148 Samsvarserklæring
 • 5181 Erklaring om ansvarsrett
 • 5167 Søknad om ferdigattest (Når renseanlegget er testet og er klar for bruk)

Byggesaksblanketter finner du på dibk

Søknaden sende til:

Våler kommune, Miljø og teknikk

Les mer her: