Søknad vann og avløp

På grunn av mange ufullstendige VA-søknader og VA-meldinger og manglende VA-ferdigmeldinger, må vi legge om noen rutiner på innsendelse av disse.
 

NB! Legg ved bekreftelse for tilknytning til vannforsyning fra Våler Vannverk SA 

 

Lover forskrifter og retningslinjer

VA-norm og abonnementsvilkår for vann og avløp

VA-søknad

VA-søknad sendes kun til Miljø og teknikk, v/fagansvarlig Erik Nilsen

 • Alle aktiviteter som medfører ny tilkobling til offentlig VA-anlegg eller påvirker anleggets kapasitet, skal søkes og godkjennes av Vann og avløp.
 • I tillegg skal nymontering/utskifting/utkobling av slamavskillere, oljeutskiller og fettutskillere søkes og godkjennes av Våler kommune Vann og avløp.
 • Saksbehandlingstid inntil tre uker.

Søknadspliktige VA-tiltak (vanligste tilfeller):

 • Tilknytning av nye bygg
 • Ny tilknytning av eksisterende boliger (frakobling privat vann og tilknyttes offentlig vann)
 • Bruksendringer (bolig til næring, næring til bolig, økning av antall boenheter) som innbefatter VA
 • Olje- og fettutskillere
 • Sprinkleranlegg

VA melding

VA-melding sendes kun til Miljø og teknikk, v/fagansvarlig Erik Nilsen

 • Hva er en VA-melding?  Det er en melding til Vann og avløp om at et utvendig VA-arbeid igangsettes.
 • VA-meldingen skal inneholde opplysninger om hva som skal gjøres og hvem som er ansvarlig for det utvendige VA-arbeidet.
 • Saksbehandlingstid inntil 5 dager.
 • VA-melding kan kun leveres av godkjent foretak med ADK-1 kompetanse

Meldepliktige arbeider (vanligste tilfeller):

 • Igangsetting av godkjente VA-søknader og utslippstillatelser
 • Reparasjoner, utskifting, omlegging av stikkledninger
 • Utskifting, montering av kummer, stoppekraner o.l på stikkledninger
 • Frakopling, riving av bygg

VA-ferdigmelding

VA-melding sendes kun til Miljø og teknikk, v/fagansvarlig Erik Nilsen

VA-ferdigmelding skal leveres innen tre uker etter endt arbeid

 • Hvorfor skal VA-ferdigmelding leveres?  Det er den eneste muligheten vi har til å få oppdatert kartverket og er et krav i henhold til VA-normen.
 • Alle tiltak og arbeid gjort på VA-anlegg skal ferdigmeldes.
 • VA-ferdigmelding skal inneholde "som bygget tegning" og innmålings opplysninger i henhold til VA-normen kap. 9.3 Innmåling og registrering av ledningsnett.

Skjemaer:

For mer informasjon, les punk 5.

 1. VA-søknad og VA-melding (for rørleggere og entreprenører)
 2. VA-ferdigmelding for VA-anlegg (for rørleggere og entreprenører)
 3. Registrering av vannmåler (for rørleggere)
 4. Frakobling av vann- og eller avløpsledninger
 5. Info og rutiner for sanitærmelding

Eksempel på situasjonskart (VA-kart) med inntegnet ledninger ser du her.

*Skjemaer utarbeidet av NKF og NRL i 2014

(Gjelder eiendommer som blir/er tilkobling til offentlig avløp gjennom en privat ledning eller en privat felles ledning og tilkopling til Våler vannverk. NB! ikke privat vannbrønn)