Privat Avløp i spredt bebyggelse

Våler kommune har mye spredt bebyggelse. Mange boliger og hytter må ha private løsninger for vannforsyning og avløpsrensing på grunn av lang avstand til offentlig vann- og avløpsnett. Dette kan være løsninger for den enkelte eiendom eller fellesanlegg for flere. Alle som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning. Dette gjelder også for fritidsboliger, selv om det ikke installeres WC.

 

minirens_2.jpg

HVA ER AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE?

Med avløp i spredt bebyggelse menes utslipp av sanitært avløpsvann til renseanlegg fra hus eller hytte som ikke er tilknyttet offentlig avløp.

I henhold til vedtatt lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, må alle eiendommer med innlagt vann, må ha godkjent privat avløpsløsning.

Hvorfor må vi rense avløpsvannet?

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 1. januar 2007 ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) krever at tilstanden i overflatevann (kystvann, brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021.

I en rapport fra 2014 vises det at vannkvaliteten i 15 av 16 undersøkte vannforekomster klassifiseres som moderat eller dårligere. Kilder til forurensning er i hovedsak fra landbruk og avløp i spredt bebyggelse.

For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder som påvirker vannforekomstene.

Staten har forpliktet Norge til å følge opp arbeidet som skal gjennomføres med nedbørfeltene som viktigste enhet. Dette medfører behov for vassdragssamarbeid på tvers av administrative grenser der dette er nødvendig.

I tråd med myndighetsfordelingen i Norge er nasjonale og regionale myndigheter opptatt av sterk kommunalt engasjement og eierskap til prosessen med karakterisering og tiltaksplanlegging for vannforekomstene. Det er etablert et interkommunalt prosjektarbeid om vannområdene. Våler kommune er med i vannområdet MORSA.

EUs rammediriktiv for vann

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), trådte i kraft 1.1.2007, og gjennomfører EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) i norsk rett.

Vanndirektivet ble gjort gjeldende for medlemsstatene i EU fra 22. desember 2000. For Norge ble direktivet innlemmet i EØS-avtalen med virkning fra 1. mai 2009. Vannforskriften er den norske gjennomføringen av vanndirektivet.

Med vanndirektivet signaliseres en ny helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge og resten av Europa. Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord, dvs. at det er de naturgitte grensene for nedbørfeltene og tilhørende kystområder som skal danne forvaltningsgrensene. Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng. Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal ses under ett. Dette forutsetter samordning mellom de ulike sektorer som bruker og påvirker vann, og deres respektive myndigheter.

UTSLIPPSTILLATELSE

Hvordan velge riktig avløpsløsning

Grunnforholdene på eiendommen og avstand til ulike brukerinteresserr (bl.a. drikkevann, rekreasjon og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene. Du må kontakte et fagkyndig firma som kan gjennomføre eventuelle grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknaden om utslippstillatelse (og byggetillatelse). Begge søknadene behandles av virksomhet for Miljø og teknikk, vi kan også gi veiledning underveis.

Trenger jeg utslippstillatelse?

Dersom du har en bolig, eller fritidsbolig med innlagt vann (hele, eller deler av året), trenger du utslippstillatelse. Tillatelsen skal være i henhold til gjeldende lover og regler i forurensningsloven, forurensningsforskriften og lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Hvordan søke om utslippstillatelse?

Ta kontakt med et foretak som kan anbefale egnet renseløsning på din eiendom, foretaket skal sende inn søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse.

Hvor finner jeg skjemaene som skal fylles ut?

Skjema finner du her ►

Kan jeg søke om utslippstillatelse selv?

I byggesøknaden må man søke om ansvarsretter og dermed ha de rette kvalifikasjonene som kreves etter Plan- og bygningsloven. I utslippssøknaden må man ha faglig medhjelper.

TILSYN

Hvorfor har kommunen tilsyn med mitt renseanlegg?

Våler kommune er som forurensningsmyndighet er pålagt å drive tilsyn etter kapittel 12 i forurensningsforskriftens § 12-2. Viser også til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 10.

Hvorfor må vi ha serviceavtale og tilsyn, er det ikke det samme?

Serviceavtale:

Kommunen krever at alle godkjente anlegg har en serviceavtale, dette for at servicepersonell jevnlig skal ha service på anlegget. Det inkluderer etterfylling av kjemikalier og ettersyn på at elektroniske enheter på anleggene fungerer som de skal. Dette betales direkte til de dere har underskrevet serviceavtalen med. Dette er hjemlet i Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9.

Tilsyn:

Kommunen er pålagt gjennom Forurensningsloven å føre tilsyn med godkjente renseanlegg. Dette er et ledd i å kontrollere at renseanleggene renser slik de skal, at servicepersonell gjør jobben sin, at anleggseiere bruker anleggene slik det er anbefalt og ved første gangs tilsyn, at anlegget er bygget i henhold til tillatelsen.

Hvorfor betaler vi hvert år når vi ikke får tilsyn hvert år og hvordan bestemme tilsynsgebyret?

Slik tilsynet fungerer i Våler kommune faktureres alle med godkjent renseanlegg en årlig delsum for tilsyn. Tilsynet skal i utgangspunktet være hvert 2.-5. år, avhengig av type anlegg.

Summen som betales i det årlige tilsynet er basert på kostnadene det er for oss å drive med tilsyn jamfør Forurensningsloven § 52a. Vi har ikke anledning til å tjene penger på tilsyn, da tilsyn er et selvkostområde. Om vi ett år går i overskudd, må vi de neste årene sette ned tilsynsavgiften. Dette regnskapet ettersees og justeres hvert år.

Hva er det tilsynsgebyret går til?

Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg, bl.a.:

• besøk på anlegget med prøvetaking og analyse av vannprøver og kontroll av utslippspunkt
• kontroll av avløpsanlegget ved tømming
• oppfølging av servicerapporter
• analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag
• rapportering til nasjonale myndigheter
• oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal
• innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner med felles eller enkle anlegg

Finner du ikke det du lurer på her, send oss en epost