Slamtømming i Våler kommune

Alle slamanlegg for avløpsvann i Våler kommune er pålagt å delta i ordningen. Ingen må utføre tømming av slamanlegg uten kommunens tillatelse.

lovdata.jpg 

Forurensningsloven kap.4 Særlige regler om avløpsanlegg m.v. - § 26 (kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), private m.v.)

 

slamtoemming.png

Trykk på bilde over, for mer info på image007.jpgsin hjemmeside

Har du behov for tømming utenom tømmeplanen, eller ønsker en ekstra tømming av ditt anlegg

Ved akutt behov for tømming kan tømming bestilles direkte hos Hydroclean AS

 • 920 53 055
 • 455 00 510 (Vakttelefon utenom normal arbeidstid)  

Tømming som må utføres innen 24 timer, belastes med et tilleggsgebyr, husk å spør om dette når du ringer. Andre ekstratømminger vil bli utført innen fire virkedager (mandag-lørdag) Det vil si at bestilling som mottas på tirsdag fører til tømming senest lørdag. (belastes med ordinært gebyr).

Tømmefrekvens:

a)

Bolig m/vannklosett tilknyttet:

 • 1x hvert år

b)

Bolig m/vannklosett tilknyttet og hvor avløpet føres til sandfilter

 • 1 kammer 1x hvert år
 • Øvriger 3x hvert år

c)

Bolig u/vannklosett tilknyttet og hvor avløpet føres til sandfilter

 • 3x hvert år

d)

Fritidsbebyggelse

 • 3x hvert år

e)

Tette oppsamlingstanker

 • Min. 1x pr. år

NB! Hvis ditt slamanlegg ikke er klargjort og renovatøren ikke får utført den planlagte tømmingen vil man bli ilagt et gebyr.

Kommunal forskrift om slamtømming Forskriften inneholder bestemmelser om bl.a.:

Tømming av slamavskillere, tette tanker m.v.

 • Tømmeordningen omfatter slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann, samt oppsamlingstanker for ubehandlet avløpsvann i hele kommunen.
 • Varsel om når tømming vil finne sted, vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.
 • Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes.

For enkelte anlegg kan kommunen i spesielle tilfeller tillate en annen tømmefrekvens.

Dersom gitt utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

Gjennomføring av slamtømming

 • Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.
 • Dersom dette ikke er utført, medfører dette et straffebegyr etter §14.
 • Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Gebyr

Ordningen er en selvkosttjeneste. Det vil si at kommunens kostnader dekkes fullt ut av gebyr fra dem som benytter ordningen, og at gebyret kun går til dette formål. Gebyr for tømming er avhengig av volumet på slamanlegget.

For betalingssatser, trykk på bildet 

gebyrer_4.jpg

 

 

 

 

Har du et slamanlegg som skal frakobles?

Kun autoriserte rørleggere kan benyttes til å koble fra et slamanlegg. Det er rørleggers ansvar å påse at tillatelsen foreligger før arbeidet starter og at nødvendig dokumentasjon sendes inn til kommunen etter at arbeidet er utført. Når kommunen har mottatt dokumentasjon godkjennes det at anlegget har blitt frakoblet, og anlegget blir fjernet fra abonnementsregistret for slamtømmeordningen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om slamtømmeordningen kan du henvende deg til image007.jpg