Veiledning til Søknad om sanitærabonnement - avløp

Beskrivelse om hvordan du skal gå frem når du skal tilknytte deg kommunalt avløp, eller gjøre endringer på vann- og avløpsanlegg.

OBS VIKTIG!! Sanitærmelding SKAL fortrinnsvis sendes som en egen søknad i forkant av en byggesøknad !! 

Sanitærmelding er søknadspliktig etter Plan- og byggningsloven §20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Søknadsskjemaer finner du her

Søknad om sanitærabonnement sendes til Miljø og teknikk og skal leveres før, eller senest samtidig med søknad om tiltak, når bygget skal tilkobles offentlig avløpsnett.

Søknad om sanitærabonnement er et forhold mellom kommunen som hovedledningseier og tiltakshaver (abonnent). Miljø og teknikk er den virksomhet som er eier av og som har ansvaret for Våler kommunes avløpsnett. En sanitærmelding skal derfor behandles av Miljø og teknikk. Søknad om tillatelse til tiltak skal som vanlig behandles av byggesak.

Søknad om tilknytning til offentlig avløpsanlegg som gjelder for byggefelt eller industribygg, må avklares via forhåndskonferanse.

Rutinene gjelder for alle utvendige private røranlegg, også dren/overvannsanlegg, som skal tilknyttes eller som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Avløpsanlegg som skal overtas av Våler kommune skal bygges etter kommunens retningslinjer VA-norm og innmålingsinstruks.

Kontakt Miljø og teknikk i god tid før byggestart.

Tilknytning for vannforsyning: 

Grunnlaget for søknads- og meldeplikt.

Våler kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (ligger på KST 03.03.11 sak 0003/11 ), utgitt av KS i 2008, som gjeldene sanitærreglement. Her er det hjemlet søknadsbestemmelser i forhold til offentlige VA-anlegg. I tillegg gjelder Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Våler kommune 

Grunnlaget for søknads- og meldeplikt er kommunens behov for å ivareta tjenesteytingen til abonnentene og forvaltningen av hovedanlegg for vannforsyning og avløp. Krav om søknad eller melding etter disse vilkårene kommer i tillegg til søknads- eller meldeplikt etter andre regler, f.eks. plan- og bygningsloven og forurensingsloven.

Tiltak på sanitæranlegg som krever tillatelse eller skal meldes til kommunen.

1) Krav om tillatelse (søknad). disse tiltakene skal ha tillatelse fra kommunen:

 1. ny tilkopling, endring eller plugging av tilkopling til kommunalt anlegg.
 2. installasjon av utstyr, etablering av virksomhet eller andre tiltak som kan medføre vannuttak som avviker vesentlig fra normalt husholdningsforbruk. F.eks.svømmebasseng, sprinkleranlegg eller vannkjøleanlegg.
 3. påslipp av avløpsvann som avviker fra normalt husholdningsutslipp i mengde, sammensetning eller temperatur.
 4. anlegg for forbehandling av påslipp.
 5. anlegg for pumping av avløpsvann inn på kommunalt nett.

2) Krav om melding. Disse tiltakene skal meldes til kommunen:

 1. tiltak på stikkledning som ikke går inn under pkt. 1.
 2. installasjon av vannmåler. Kontakt Tekniske tjenester.
 3. installasjon av trykkforsterkingsanlegg for vann.
 4. anlegg for privat vannforsyning i bygning med vannforsyning fra kommunalt anlegg.
 5. vesentlige bruksendringer, etablering av ny boenhet(hybel, leilighet med eget VVS punk, toalett, kjøkken), etablering av nytt vannuttak som krever vannmåler (pkt. 2b)
 6. utkopling av utstyr og opphør av virksomhet etter pkt. 1. b) – e)

Prosedyre for søknad og melding om sanitærabonnement:

 1. Henvendelse om vilkår, kart, tilknytning og søknaden, kan gjøres til Miljø og teknikk.
 2. Søknad eller melding på skjema Søknad om sanitærabonnement, eller tilsvarende leveres til Miljø og teknikk. Kan også leveres sammen med ”Søknad om tillatelse til tiltak” til byggesak.
 3. ”Søknad om sanitærabonnement” skal være behandlet og godkjent av fagansvarlig VAR før søknader om tiltak behandles av byggesak.
 4. Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000, som viser hovedledninger og stikkledning inntegnet vedlegges søknaden. (Eller ved innsendig av ferdig melding) Dimensjoner og materialtype påføres. (eks. situasjonskart)
 5. Tiltak som må utføres raskt, (vannlekkasje, tett avløp) skal meldes muntlig til Miljø og teknikk. Skriftlig melding skal være innsendt til kommunen senest 7 dager etter. Det skal redegjøres for hvorfor tiltaket måtte utføres raskt. Ferdigmelding leveres samtidig.

Ved tilknytning via privat felles stikkledning:

 • Ved kryssing av annens grunn skal grunneier gi tillatelse i form av erklæring, som kan tinglyses, om at ledningseier har rett til å legge og senere vedlikeholde og skifte ut stikkledningen. Grunneier skal ikke uten videre kunne bygge over stikkledningen.
 • Dersom tilknytning skjer via privat felles stikkledning, må eiere gi tillatelse til tilkobling via denne i form av erklæring som kan tinglyses. Erklæring om solidarisk vedlikeholdsansvar av fellesledning likeså.
 • De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være påført at de ikke kan avlyses uten Våler kommunes samtykke.
 • Eksisterende privat ledning skal vises på situasjonskart. Hele strekningen fra nytt avgreningspunkt og frem til tilknytningspunkt på offentlig ledning skal vises.
 • Ansvarlig søker/prosjekterende må dokumentere tilstrekkelig kvalitet og kapasitet på det eksisterende private anlegget.

Erklæringer og dokumentasjon på kvalitet og kapasitet kan vedlegges ”Søknad om tillatelse til tiltak”.

Søknad på skjema ”Søknad om tillatelse til tiltak”, eller tilsvarende leveres til byggesak.

Vedlegg til ”Søknad om tillatelse til tiltak”:

 • Søknad om ansvarsrett for SØK/PRO/KPR/UTF/KUT og kontrollerklæring for PRO/KPR for viktige og kritiske områder. Merk: Det kreves også ansvarsrett for graving av grøft for stikkledning.
 • Gjenpart av nabovarsel.
 • Godkjent gravemelding, dersom det skal graves i eller ved offentlig veggrunn.

Vesentlige forhold som inntreffer etter at søknad er godkjent og som krever at det gjøres avvik, skal drøftes med Miljø og teknikk og godkjennes før utførelse.

Ferdigmelding av ny tilknytning med stikkledning skal bestå av:

 1. Ferdigmelding med situasjonskartet ”Innmåling av utvendig røranlegg”, som viser tilknytning og stikkledning innmålt i hht. gjeldende ”Krav til innmåling av stikkledninger”. OBS: Tilknytningspunkter på offentlig ledning skal koordinatinnmåles (x,y,z) i åpen grøft.
 2. Bilde(r) i digitalt format (jpg) (min.1600x1200 punkter), som viser tilknytningspunkt og grøft med røranlegg mot huset.
 3. Redegjørelse av eventuelle avvik i forhold til søknad.

Midlertidig brukstillatelse vil ikke bli gitt av byggesak før ferdigmelding for utvendig sanitærarbeid er innlevert og godkjent av fagansvarlig VAR.

 

Sanitærmelding sendes Miljø og teknikk:

E-post: Avløp
eller pr. post:
Våler kommune – Miljø og teknikk
Kjosveien 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD
Besøksadresse: Herredshuset