Vann

I Våler kommune har vi privat vannforsyning.

Privat vannforsyning

matportalen.no

www.matportalen.no - vann

I Våler kommune, er det Våler Vannverk som produserer og leverer vann.

Kontaktinformasjon:

Våler Vannverk SA
Vestlia 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD
Tlf: 69 28 75 80
e-post: post@vaalervannverk.no
web: www.vaalervannverk.no

I områder uten vannforsyning fra vannverket, må beboere, næringsliv osv. etablere egen ordning for vannforsyningen. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at det foreligger tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger.

Godkjenningspliktige (se under) vannforsyningssystemer skal tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften. Drikkevannet skal derfor være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

For ikke godkjenningspliktige vannforsyningssystemer gjelder drikkevannsforskriften som en norm.

Godkjenningspliktige vannforsyningssystem etter drikkevannsforskriften må sende søknad til Mattilsynet. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Mattilsynet. Hva som må legges ved av informasjon framkommer normalt av regelverket. Nærmere informasjon om dette gis av Mattilsynet.

Forutsetning for godkjenning av privat vannforsyning

Et vannforsyningssystem skal være godkjent av Mattilsynet når det forsyner:

  • minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer
  • næringsmiddelvirksomhet, jf. lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. eller
  • helseinstitusjon, jf. forskrift av 5. juli 1996 nr. 699 eller skole/barnehage, jf. forskrift av 1. desember 1995 nr. 928.

Øvrige søknader, for eksempel bygging av egen brønn til enkeltstående bolighus, sendes kommunen som byggesak. All brønnboring skal dessuten innberettes til Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).

For informasjon, ta kontakt med Virksomhet for Miljø og teknikk. Eller se på www.grunnvann.no

Vannbrønn

Øvrige søknader, for eksempel bygging av egen brønn til enkeltstående bolighus, sendes kommunen som byggesak.

All brønnboring skal dessuten innberettes til Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).

For informasjon, ta kontakt med virksomhet for Miljø og teknikk. Eller les mere om grunnvann på www.grunnvann.no