Vannforbruk og vannmålere

2013-12-01_185317.jpg

Våler kommune og Våler Vannverk SA

Våler kommune og Våler Vannverk SA samarbeider om vannmåleravlesning, som igjen danner grunnlaget for fakturering for vannforbruk og avløpsforbruk.

Dere som forbrukere vil da motta et avlesningskort årlig, men dere vil få en faktura fra Våler kommune for avløpshåndtering og en faktura fra Våler Vannverk for vannforbruk.

Forbruk

Statistikk viser for eksempel at normalt vannforbruk for to personer er ca 80  - 120 m3 pr år og ca 140 - 180 m3 pr år for en familie på to voksne og to barn.

Har du vann lekkasje hjemme, det var dryppende vask, silding fra doen eller lignende kan dette bidra til et økt merforbruk utover det du realt bruker. Trykk her for å lese om lekkasje.

Avlesningskort

Kommunen sender ut avlesningskort for egenavlesning av måleren en gang pr år. Kortet sendes ut like før jul, og har svarfrist til like over nyttår. Det er mulig å registrere avlesningen elektronisk via Våler kommunes hjemmesider.

Beregning og fakturering av kommunale avgifter

Beregning av kommunale avgifter på avløp er etter målt forbruk (vannmåler). Vann inn = Vann ut

Avløpsavgiften forfaller til betaling i tre terminer, med forfall 1. mars, 1. juli og 1. november.

Man betaler inn et forskuddsbeløp (a konto) på antatt levert avløp (spillvann) til rensing, som beregnes etter siste års avlesning av vannmåler og avregnes mot virkelig forbruk. Beløpet framgår av fakturaen for de kommunale avgiftene som sendes ut tre ganger i året som a kontobeløp.

! Manglende avlesning av vannmåler !

Ved manglende vannmåler avlesning ilegges det et gebyr, samt at ditt vannforbruk stipuleres med et forbruk på 150 m3.

Ved manglende avlesning utover to år, vil det ilegges et avlesningsgebyr og avlesningen bli foretatt av kommunen/vannverket.

(se betalingssatser, under snarveier på forsiden)

Avregning av forbruket

Når avlesningen har kommet inn til kommunen, avregnes det avleste forbruket mot innbetalt a konto. Denne avregningen skjer på terminfaktura. Dersom det er stor differanse mellom antatt forbruk (a konto) og avlest forbruk, vil datasystemet automatisk justere forskuddet for neste år.

Eksempel beregning vann- og avløpsavgift:

Forutsetninger:

  • famile på 4 m/ vannforbruk på 140 m3 
  • en bolig/boenhet
  • tilkoblet både Våler vannverk og kommunalt avløpsnett
  • gebyrsatser for 2015 inkl.mva
Eksempel beregning vann- og avløpsgebyrer
  Beregningsgrunnlag [kr] Forbruk [m3] Kroner
Fast del abb.vann 1000   1000,00
abb.avløp 1857   1857,00
Variabel del forbruk vann 18,75 140 2625,00
forbruk avløp 25,91 140 3627,40
Årlig avgift 9109,40
Årsavgift fordelt pr.termin 3036,47
Årsavgift fordelt pr.mnd 759,12