Vannmiljø og MORSA

morsa_logo.jpg

Våler kommune deltar i Morsa-prosjektet – vannområdeutvalg for Vansjø-Hobølvassdraget som er et samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og brukerinteresser der overordnet mål er å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget og vassdraget forøvrig. Store deler av Våler kommune ligger i nedbørsfeltet til Vansjø.

Våler kommune tilhører vannregion Glomma der Fylkeskommunen er regionmyndighet. Vannregionmyndigheten koordinerer arbeidet med vannforvaltningen og miljømålet om "god vannstatus" i henhold til EUs rammedirektiv for vann. For mer informasjon, se http://www.morsa.org/