Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

NAV Våler
Herredshuset
Kjosveien 1
1592 Våler i Ø
Tlf.: 55553333

Klikk her og sjekk om du kan få bostøtte

Klikk her og se hvordan du søker bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Klikk her for å melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klikk her for å klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider . Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk