Brukermedvirkning i skolen

Generelt

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

 • samarbeidsutvalg (grunnskolen)
 • skoleutvalg (den videregående skolen)
 • elevråd (begge skoleslag)
 • foreldreråd (grunnskolen)

Kriterier/Vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Klage på manglende elevmedvirkning
Samarbeid hjem - skole (flere språk)

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Opplæringslova kapittel 11 og § 9a-6

Lov

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) kap. 9a Elevane sitt skolemiljø
Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova) kap. 11 Organ for brukarmedverknad i skolen

Retningslinje

Målformer i grunnskolen

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Lasse
Etternavn: Edelsteen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 69 28 92 71
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: rektor@svinndal.gs.of.no

Fornavn: Line
Etternavn: Andersen
Tittel: Skolefaglig rådgiver
Telefon: 69289122
Mobil: 97034280
E-post: line.andersen@valer-of.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Oppvekst og kultur
 • Leder: Dag Andersen
 • Telefon: 69 28 91 00
 • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
 • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Åpningstid: 08.00-15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

29.12.2016 09:59