Bygdeutviklingsmidler

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

 • Etablering av ny virksomhet
 • Bedriftsutvikling
 • Investeringer i produksjonsanlegg
 • Nedskriving av rentekostnader
 • Investeringer i økologisk fruktdyrking
 • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Målgruppe

Eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser

Kriterier/Vilkår

Søknaden blir vurdert ut fra de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrift

Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Informasjon og søknadsskjema fra Innovasjon Norge

Investeringer/støtte (Innovasjon Norge)

Vedlegg

Prosjektplan/forretningsplan

Saksbehandling

Søknad om tilskudd sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og videresende den til Innovasjon Norge, som avgjør saken.

Saksbehandlingstid

Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Stab
 • Leder: Harald Hammer
 • Telefon: 69289100
 • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
 • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Åpningstid: 08.00-15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

16.12.2016 08:42