Elgjakt i kommuneskogen - Jakt i Våler

Har du lyst å delta på elgjakt, men du har ingen tilknytning til en landbrukseiendom/jaktlag? Nå kan du søke om deltagelse i elgjakta i kommuneskogen!

Elgjakt i kommuneskogen

Våler kommune ønsker å kunne gi et jakttilbud til sine innbyggere som ikke er tilknyttet til en landbrukseiendom.

Foreløpig er det åpnet opp for 2 kort, og det hadde vært hyggelig å få det til. 

Kontaktperson:

Sven Martinsen, skogbruksjef

Tlf: 69289100

epost: sven.martinsen@valer-of.kommune.no

 

Avtale om deltagelse i elgjakta

Våler kommuneskog

A: Mål, bakgrunn, intensjon:

Ønske er å kunne gi et jaktilbud til innbyggere som ikke har tilknytning til en landbrukseiendom. Ungdom skal prioriteres. Økt forståelse/”brobygging” mellom befolkningsgrupper med litt ulik bakgrunn(boligfelt/landsbygd). For kommunen som grunneier er også målet å utnytte en jaktrett som normalt følger en grunneiendom.

B: Prinsipper

Kommunen som grunneier skal så langt det lar seg gjøre behandles så likt som mulig som en hvilken som helst annen grunneier. Dette gjelder både plikter, rettigheter av en hver art både av økonomisk art og andre typer. Det samme gjelder utvalgt jeger.

C: Kostnadsdeling mellom jeger og kommune

Grunnavgifter, medlemskap og lignende som betales av grunneierne i lagene, betales av kommunen. Kostnader som jegerne fordeler seg i mellom på det enkelte lag, dekkes av den jeger som tildeles plass.

D: Priser og kjøtt-tildeling.

Kommunen tar en årlig ”jaktkortpris” av den enkelte. Prisen skal være lav og ikke være prisdrivende.  Jegerpart tildeles jeger. Kommunen bestemmer selv om jeger skal faktureres for jegerparten. Det siste skal gjøres fremfor å øke jaktkortprisen.

E: Avtaleperiode

Jeger som tildeles plass beholder den i 4 år.  

F: Utvelgelse og prioritering

Kommunen forestår valget enten administrativt eller politisk. Jaktlagene skal høres og meninger skal tas hensyn til. Jaktlagene kan ikke og skal ikke påtvinges jegere de ikke ønsker på sitt lag. Unge jegere prioriteres. Kvalifikasjoner og kunnskaper skal også vektlegges. Søkere med hund egnet for storviltjakt eller godkjent  ettersøkshund skal gis fortrinn.

F: Sikkerhet

Sikkerhet under jakten har første prioritet.  Jaktlaget kan på selvstendig grunnlag avgjøre om utvalgte jeger oppfyller de krav til jaktfaglighet og evne til sosial tilpasning i jaktlaget som er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Dersom gjestejegeren ikke evner å tilpasse seg jaktleders anvisninger, kan vedkommende gjestejeger vises bort fra jakten, midlertidig eller for alltid.  I slike tilfeller er jaktlaget ikke økonomisk forpliktet verken ovenfor vedkommende jeger eller ovenfor kommunen.