Fastlege

Generelt

Beskrivelse

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge

Pris for tjenesten

Du betaler egenandel.

Behandling og undersøkelse hos lege - egenandeler

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lov

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1c Pasientrettigheter i fastlegeordningen

Forskrift

Forskrift om fastlegeordning i kommunene
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

Retningslinje

Helsenorge.no - Fastlege
Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 800HELSE (800 43 573). Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

Søknadsskjema

Felles innlogging til offentlige tjenester

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

  • Navn: Helse
  • Leder: Eline Uthus
  • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
  • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kontaktenhet

  • Navn: Helse
  • Leder: Eline Uthus
  • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
  • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Gyldig til

30.01.2018

Sist oppdatert

19.12.2016 13:48