Fledsbergveien 2017

Fledsbergveien - Oppgradering fra grusdekke til fastdekke. Fortau m/gatelys fra Turulia til Fv121 Kirkeveien.

Fledsbergveien

Fra krysset Turulia og ned til Fv121 Kirkeveien skal det etableres fortau med gatelys og det skal legges nytt asfaltdekke. Fra krysset Turulia og ned til Fv120 Vålerveien skal det legges nytt asfaltdekke.

 

Fremdriftsplan

Start: Slutten av august 2017

Ferdig: Medio november 2017

Anleggsperioden

Gravearbeider vil foregå på dagtid, hovedsaklig mellom 08:00 og 16:00, det vil medføre en del mere støv og støy enn ved vanlig trafikk.

Anleggstrafikk på ettermiddag og kveldstid vil også kunne forekomme.

Vi ber om aktsomhet og respekt ved ferdsel nær anleggsområdet og følge skilting og annen informasjon.

Vann og avløpshåndtering

I forbindelse med anleggsarbeidet, vil Våler kommune og Våler vannverk se på ledninger som ligger i eller under berørt veiareal.

Det er ikke planlagt vannavstegning i anleggsperioden.

Private stikkledninger

Data som vi besitter tilsier at ingen private stikkledninger vil bli berørt.  Kommer vi over noen ukjente ledninger, vil huseier bli kontaktet.

Kollektivtransport (Buss)

Fledsbergveien vil være stengt for gjennomkjøring, inkludert buss.

I samråd med Nettbuss blir det i anleggsperioden av- og påstigning fra fylkesvei 121 Kirkeveien og fylkesvei 115 Vålerveien til gjeldende ruteplan.

Kart bussholdeplasser i anleggsperioden finner du ved å trykke på bildet under

 

Skolebuss 1. til 4. klasse

Skolebuss vil snu i kryss Turulia X Fledsbergveien.

Skoleelever bes å stå på fortau til skolebussen har fått snudd i krysset.

Informasjon skolebuss finner du ved å trykke på bildet under

Kontaktpersoner:

Byggherre - Våler kommune

Tlf: 69289100

Utførende entreprenør - Entex AS
  • Ole Petter Andreassen - prosjektleder - tlf: 90758314 - oph@entex.no
Våler vannverk