Folkehelse

Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.


Den enkeltes helsetilstand består både av fysisk helse og psykisk helse. Det er mange faktorer som kan påvirke helsen i positiv eller negativ retning. De aller fleste av disse faktorene er ikke relatert til helsetjenesten, men handler om miljøet man bor i, det sosiale nettverket man har, hvordan man trives på jobb, og i hvilken grad man føler seg medvirkende og delaktig i samfunnet.


Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede  innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helsen. Utgangspunktet for helse er ulikt og ulike grupper i befolkningen har forskjellig behov for tiltak. Kommunen bør derfor både ha befolkningsrettede tiltak som fremmer helse hos alle, og spesifikke tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom hos enkelte grupper.  Folkehelsearbeidet i kommunen bør således ikke alltid ta utgangspunkt i et prinsipp om tilbudslikhet, men om resultatlikhet. Dette er med på å utjevne sosiale ulikheter i helse.

Sosial ulikhet i helse

Forskning har vist at helse fordeler seg ujevnt avhengig av sosial status. Dette kalles for sosial ulikhet i helse. Sosial ulikhet i helse måles ofte ved at en studerer sammenhengen mellom helse og sosioøkonomiske faktorer som utdanning, yrke og inntekt. Mennesker med høy sosioøkonomisk status lever lenger og har bedre helse enn mennesker med lav sosioøkonomisk status. Et viktig mål for folkehelsearbeidet er derfor å bidra til utjevning av denne sosiale helseforskjellen.

Miljø og helse

Gjennom kommunens arbeid med miljørettet helsevern, som et ledd i folkehelsearbeidet, skal kommunen føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Dette dreier seg om luftforurensning, støy, inneklima, røykfrie innemiljøer, skadedyr, virkninger av husdyrhold, utslipp av farlige stoffer til luft, jord og vann, badevann, bassengbad, legionella og miljøfaktorer i barnehager og skoler samt flere andre ting.