Gravemelding

Etter bestemmelser i vegloven § 32 og § 52, vegtrafikkloven § 7 og skiltforskriftene § 26, skal det søkes om varsling- og gravetillatelse ved arbeid som berører offentlig vegareal.

finn-kabel.png

All graving skal meldes inn til gravemelding.no, der de vurdere om det bør kabelpåvises

image_18.png

Gravemelding:

 • Før det settes i gang gravearbeid skal det søkes om nødvendig gravetillatelse for arbeidet.
 • Ved annet arbeid som berører offentlig gate, veg, fortau, etc. skal det også varsles og innhentes arbeidstillatelse. Eksempler er plassering av kran, lift, container, stilas og lignende. Skiltplan fremlegges for godkjenning.
 • Etter vedtak sendes dette til andre offentlige etater.

Søknad om gravemelding skal innholde:

 • Søknad om gravetillatelse
 • Gravekart, med inntegnet graveareal. Kartutsnitt i målestokk 1:500 (Kart for Vansjøregionen finner du her, søk opp vei/gatenavn)
 • En varsling- og sikringsplan (1 Eksempel på en skiltplan. 2 Eksempler fra SVV HB-N301)
 • Varsling – og sikringsplan skal være i henhold til Skiltforskriftene, samt normaler og retningslinjer som er fastsatt i Håndbok N301 Arbeid på og ved veg fra Statens vegvesen.
 • Varsling- og sikringsplan skal godkjennes av vegforvalter, som for riks- og fylkesveger er Statens vegvesen og for kommunale veger er Miljø og teknikk i Våler kommune.

Etter utført gravearbeid:

Ansvar og plikter som entreprenør:

 • Som ansvarlig entreprenør ved gravearbeider følger det ansvar, noen punkter trekkes frem her

Våler kommune har utarbeidet noen veiledning til graving:

 • Veiledning for gravearbeider, som kan leses her
 • Veiledning for graving ved trær, som kan leses her
Søknadsskjema for gravearbeider finner du her