Gravemelding

Til graveentreprenører i Østfold! Fra 1. september 2017 tar Våler kommune i bruk Geosak sin løsning for gravemelding.

 

Gravemelding på internett

Våler kommun tar i bruk Geomatikk AS sin løsning for samordnet elektronisk gravemelding. Her finner dere gravesøknad, skiltplan og kabelpåvisning på et sted.

De fleste graveentreprenørene er bekjent med denne løsningen. 

Privat personer kan også legge inn henvendelser om gravearbeid på egen eiendom. Les mer her

Spørsmål angående tjenesten:

 

Lover og Forskrifter ved arbeid på vei

Etter bestemmelser i vegloven § 32 og § 52, vegtrafikkloven § 7 og skiltforskriftene § 26, skal det søkes om varsling- og gravetillatelse ved arbeid som berører offentlig vegareal.

 

Gravemelding og kabelpåvisning
  • Før gravearbeid settes i gang, skal det søkes om nødvendig tillatelse for arbeidet.
  • Ved annet arbeid som berører offentlig veiareal, skal det også innhentes arbeidstillatelse. Eksempelvis plassering av kran/lift, container og lignende.
  • Ved arbeid i/ved/på offentlig vei skal det være en godkjent skiltplan.

 

Ansvar og plikter som entreprenør
  • Som ansvarlig entreprenør ved gravearbeid og arbeid i veiareal følger det ansvar.
  • Forsøpling - ulovelig lagring
  • Graving i asfalt/fast dekke
  • Fornminner

Entrerenør har også plikt til å undersøke om det finnes kabler i grunn der det skal graves. Det er ikke alle kabler som ligger i databasen. (Eks. graving nærmere offentlig ledning enn 4 meter uten tillatelse er ikke tillatt)

Noen punkter trekkes frem her

 

Veiledning til gravearbeider

Veiledning for gravearbeider, les mer her

Veileder for graving ved trær, les mer her

 

Publikumsportal - Oversikt over alle pågående og tidligere saker

http://valer-of.gravearbeider.no/

 

ELEKTRONISK SØKNAD FOR GRAVEARBEID OG KABELPÅVISNING