Hjemmesykepleie

Generelt

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Slik reduseres behovet for sykehjemsplass. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

Kriterier/Vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Søknadskjema

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2.

  Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)

Forskrift

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Retningslinje

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ta kontakt med Tildelingskontoret på tlf. 69 28 91 92, mandag til fredag mellom kl. 09.00 - 14.00.

På kveld og helg ta kontakt med hjemmesykepleien tlf.: 907 94 917.

Søknadsskjema

Søknadskjema til ulike tjenester gitt av hjemmesykepleien og relterte tjenester.

Ligger på kommunens hjemmeside.

Søknadsskjema for helsetjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Tildelingskontoret, Kjosveien 1, 1592  Våler evt. leveres til hjemmesykepleien.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Hege
Etternavn: Fredriksen
Tittel: Avdelingsleder hjemmetjenesten
E-post: Hege.Fredriksen@valer-of.kommune.no

Ansvarlig enhet

  • Navn: Hjemmesykepleie
  • Leder: Heidi Bye
  • Besøksadresse: 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kontaktenhet

  • Navn: Hjemmesykepleie
  • Leder: Heidi Bye
  • Besøksadresse: 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

02.03.2017 08:48