Høringer

Her finner du dokumentene til pågående høringer.


Detaljregulering for Folkestadtorget
Formannskapet behandlet i møte 23. mars detaljregulering for Folkestadtorget. I medhold av plan- og bygningsloven legges planforslaget ut til offentlig ettersyn.
Høringsfrist settes til 26. mai 2017.

Eventuelle uttalelser sendes Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
eller til postmottak@valer-of.kommune.no

Du finner dokumentene ved å klikke på lenkene under her:
Melding om vedtak
Samlet saksframstilling
Folkestadtorget plankart
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Illustrasjonsplan
Mulighetsstudie


Reguleringsendring, gang- og sykkelvei Sæby
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsendring for gang- og sykkelvei Sæby ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker.

Eventuelle uttalelser sendes postmottak@valer-of.kommune.no innen 26. april 2017.
Du finner dokumentene under her:
Vedtak om offentlig ettersyn
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Plankart