Høringer

Her finner du dokumentene til pågående høringer.

 


Kommunal planstrategi for Våler, 2016 – 2020

 

Iht. plan- og bygningslovens § 10-1 gjøres Våler kommunes forslag til planstrategi for 2016-2020 offentlig i minst 30 dager før kommunestyrets vedtak.

Formannskapet behandlet forslaget den 8. september.

Eventuelle innspill/ uttalelser til forslaget kan sendes postmottak@valer-of.kommune.no innen 16. oktober.

Du finner alle dokumentene under her:

Samlet saksframstilling

Planstrategi 2016-2020

Planhierarkiet

 


Detaljregulering for Våler næringspark, felt C1

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Våler Næringspark, felt C1 ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Eventuelle uttalelser sendes postmottak@valer-of.kommune.no innen 28. oktober 2016.

Du finner alle dokumentene under her:

Samlet saksframstilling

Bestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

ROS-analyse

Snittegning

Støykart

Støyvurdering