Leksehjelp i grunnskolen

Generelt

Beskrivelse

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Kommunen kan fordele leksehjelpen fritt på 1.–10. årstrinn. Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne. Det er frivillig om man vil delta. Kommunen plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gi gode rammer for selvstendig arbeid og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Kriterier/Vilkår

 • Det skal tilbys minimum åtte timer leksehjelp per uke fordelt til elever i grunnskolen
 • De åtte timene fordeles fritt på årstrinnene 1–10, slik kommunen avgjør
 • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
 • Krav om politiattest gjelder også for ansatte i leksehjelpen
 • Elevgruppen skal ikke være større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarlig

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 10-9 Politiattest
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

Forskrift

Forskrift til opplæringslova kap. 1A Leksehjelp for elevar i grunnskolen

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Elever og foreldre kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis vedtak ikke er fattet innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er gjort.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Oppvekst og kultur
 • Leder: Dag Andersen
 • Telefon: 69 28 91 00
 • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
 • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Åpningstid: 08.00-15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

29.12.2016 11:00