Naturskader - erstatning

Generelt

Beskrivelse

Det fins naturskader det ikke er mulig å forsikre seg mot gjennom en vanlig forsikringsordning. Naturskadeloven regulerer det offentliges tilbud om erstatning for slike skader. Ordningen gjelder for hele den private sektor og er ikke en spesiell ordning for landbruket. For at skaden skal anses som en naturskade som gir grunnlag for erstatning, må

  • skaden direkte skyldes naturulykke (skred, storm, flom, jordskjelv o.l.)
  • skaden ikke umiddelbart skyldes lyn, frost (tele) eller tørke, angrep av dyr, insekter, bakterier, sopp e.l.
  • skaden ikke være skjedd på avling på rot,
  • skaden ikke gjelde skip og småbåter og ting i disse, luftfartøy, antenner, skilt o.l., kontanter eller verdipapir

Målgruppe

Gjelder for alle private personer og virksomheter som er utsatt for naturskader

Kriterier/Vilkår

For å ha krav på erstatning fra Statens naturskadefond må disse vilkårene være oppfylt

  • det må ikke være adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning
  • den skadelidte må ikke ha krav på erstatning av tredjemann
  • naturskaden må være skjedd på fast gods i Norge eller på løsøre som befinner seg i Norge når eieren bor eller er arbeidstaker i Norge
  • skaden må ikke ha skjedd på eiendom som tilhører staten, en kommune eller en fylkeskommune, eller der noen av disse har en framtredende økonomisk interesse
  • skaden må være meldt til lensmannen senest fire uker etter at skaden er inntrådt
  • skaden må være taksert

Pris for tjenesten

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av Statens naturskadefond, er det en egenandel på 10 000 kroner. Erstatningen reduseres med 15 prosent av beregningsgrunnlaget.

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

16.12.2016 08:54