Kunngjøringer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI, SÆBY

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres endelig vedtak av detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sæby, jf Kommunestyrevedtak den 15. juni 2017

Vedtak kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, dvs innen 27.juli 2017
Evt klage framsettes skriftlig til: 
Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold eller
postmottak@valer-of.kommune.no

Du finner alle dokumentene under her:

 1. Vedtaket
 2. Samlet saksframstilling
 3. Ny plan 2
 4. Plan 2 på gammel
 5. Reguleringsbestemmelser
 6. Planbeskrivelse

 


Formannskapet behandlet i møte 26.01.2017 sak 1/17

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - DETALJREGULERING - STØY OG SIKKERHETSVOLL - FJELL SKYTEBANE

Følgende vedtak ble fattet:

1. iht Plan og bygningsloven § 12-9, fastsettes foreliggende planprogram for Fjell Skytebane.

2. Følgende endringer legges til planprogrammet:

a. I det videre planarbeidet skal funn av forurensing i nåværende miljøsituasjon dokumenteres og håndteringen av dette, skal det gjøres rede for.

b. Dersom konsekvensutredningen viser uheldige miljøkonsekvenser for omgivelsene, så vil etableringen av støy og sikkerhetsvoll bli tatt opp til ny vurdering.

Vedlegg til saken:

1. Protokoll fra møtet
2.Planprogram
3. Innspill Fylkesmannen
4.Innspill Fylkeskommunen
5.Innspill Statens Vegvesen
6. Innspill Miljørettet Helsevern
7. Innspill Hafslund
8. Innspill MORSA
9. Innspill NVE
10. Innspill OHF
11. Innspill RK
12. Forslagsstillers kommentarer


Kommunestyret behandlet i møte den 15. desember KS sak 68/16, Kommunal planstrategi 2016 – 2019. Det ble fattet følgende vedtak:

Planstrategi for 2016 – 2020 vedtas med følgende endringer etter høringsperioden:
Det gjennomføres en rullering av kommuneplanens arealdel begrenset til næringsarealet ved Våler næringspark, innenfor fylkesplanens langsiktige grenser for utbygging.

Dessuten:

 1. «Visjon for Våler» skal vedtas i løpet av 2017.
  Side 6 av 16
 2. Kommuneplanens samfunnsdel skal påbegynnes så snart «visjon for Våler» er vedtatt, og vedtas i løpet av 2018.
 3. Rullering av arealplanen skal vedtas innen juni 2019. Dersom vedtak av kommuneplanens samfunnsdel tilsier at dette ikke er nødvendig, vil dette tas opp til ny vurdering.
 4. IKT-strategi for Våler-skolen rulleres i 2017.

Du finner tilhørende dokumenter her:
Samlet saksframstilling
Vedtak
Vedtatt planstrategi for Våler kommune 2016 - 2019