Diverse saker uten egen side

Diverse notiser uten egen side


Forhandlingsutvalget, bestående av Ordfører, Varaordfører Karianne Kullerud og Benedicte Dyvik, har i dag konstituert Harald Hammer som rådmann for Våler kommune, fram til ny rådmann er på plass.
 Ha en fin sommer!


Innbyggerdialog - innspill ønskes.
Inger Marie Drillestad Standal la fram dette for kommunestyret den 16.6.2016, på vegne av Krf, SP og Ap. Ønsker innspill ...
diskusjon.jpg

Elgjakt i Vålerskogen.

Hovedtanken med dette forslaget er å se om elgjakt på kommunens skogarealer, er noe man kan gi som et tilbud til Våler kommunes innbyggere. Her vil det være et ønske å prioritere unge jegere og jegere uten tilknytning til landbrukseiendom. ( Hvite elger forbudt å jakte på!!)

Kommunestyret vedtok forslaget enstemmig. Ytterligere informasjon ang. søkeprosessen vil komme. 


Trygghetsalarm

Rådet for eldre og funksjonshemmede har behandlet sak vedrørende betalingssatser for trygghetsalarmer. 16. juni behandlet kommunestyret innstillingen. Et enstemmig kommunestyre vedtok å redusere minstesats for de med inntekt under 2 G settes til kr. 100 pr. mnd. Dagens satser videreføres for de med inntekt over 2 G. 


Gang og sykkelvei FV 120 finansiering kulvert Rødsund.

Det ble vedtatt av et samlet kommunestyre 16. juni å bevilge inntil 5 millioner kr. til en kulvert ved Rødsund. Dette er et ledd i å få på plass gang og sykkel vei fra Mosseporten til Folkestad. Dette er et tiltak som vil øke trafikksikkerheten til de myke trafikantene. 


Opprettelse av ny fastlegehjemmel

Det er behov for opprettelse av en ny fastlegehjemmel i Våler kommune. Det er i dag tre private leger og kommunestyret vedtok å opprette nok en privat hjemmel. To av legene er i ferd med å lukke sine pasientlister, og vil da ikke kunne ta imot nye pasienter. Oppdatert oversikt over kommunens fastlegelister fremkommer her: https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/fastlegesokikkepalogget.do

Kommunen er pålagt å sørge for kapasitet i fastlegeordningen slik at innbyggerne har en reell valgmulighet i forhold til fastlege. For å unngå reell legemangel vedtok kommunestyret den 16. juni å opprette en ny privat legehjemmel. 


Friidrettsanlegg ved kunstgressbanen Kirkebygden.

Vansjø/Svinndal Idrettslag (ved friidrettsgruppa) har søkt Våler kommune om støtte til å ferdigstille treningsanlegg for friidrett ved kunstgressbanen ved Kirkebygden skole. Anlegget vil omfatte følgende øvelser; spyd, kule, lengde, tresteg, 60m, 110m, 100m, høyde, diskos- og i teorien stavsprang.

Kommunestyret vedtok 16. juni å bevilge penger til ferdigstillelse av anlegget. Dette vil være både et positivt bidrag for folkehelsen, frivillige organisasjoner, skolen m.fl. Vi ser frem til å se kommunens barn og unge ta i bruk anlegget.