Formannskapet 23.mars 2017

Sak 5/17 Detaljregulering Folkestadtorget utleggelse til offentlig ettersyn

I denne saken støttet et enstemmig FSK Senterpartiets forslag:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12- 10 legges reguleringsplan for Folkestadtorget ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker fra annonseringsdato med følgende endringer: 1.1. Bestemmelsenes punkt 3.1.c endres til: «Før det gis brukstillatelse til boliger innenfor område BKB skal nærlekeplass inkl. adkomst til denne på torget og felles uteoppholdsarealer være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan.» 1.2. Bestemmelsenes punkt 4.1.a endres til: «Innenfor området tillates blokkbebyggelse» 1.3. Bestemmelsenes punkt 4.1.d endres til: «På bakkeplanet innenfor området angitt med bestemmelsesgrense på plankartet tillates boligformål.» 1.4. Bestemmelsenes punkt 4.2.b endres til: «Ved hovedombygging eller påbygg ift situasjon pr mars 2017, tillates boligformål for inntil 30 % av bebyggelsens BRA. Boligformål tillates ikke på bakkeplanet.»  1.5. Det opprettes nytt punkt, 5.2.a som sier at: «Minimum 25 % av torgarealet skal opparbeides som lekeplass

2. Før 2.- gangs behandling av planen må det utarbeides illustrasjoner i 3D som viser virkninger av planlagt bebyggelse for omkringliggende boliger i øst, nord og vest. Det skal utarbeides 3D illustrasjoner som viser planlagt bebyggelse der bygg BKB fremstilles i to maksimale høyder, henholdsvis 11m og 14m.

Dette vedtaket skal gi naboer, andre innbyggere og politikere et godt grunnlag for å se hvordan utbyggingen vil påvirke eksisterende bebyggelse.

 

Sak 6/17 Deling av eiendom – GBR 087/003

Et enstemmig FSK vedtok følgende:

Formannskapet tillater deling av gårdstun på 5,1da fra eiendommen Femtegjeldsveien 5, GBnr. 87/003. Arealets størrelse er begrunnet med dets naturlige plassering i terrenget. 

Før fradeling må det foreligge tinglyst veirett for bruk til skogsdrift fra naboeiendom i nord.

 

Sak 7/17 Vedlikeholdsplan kommunale eiendommer oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet  

Bent Melleby gav FSK en kort presentasjon vedrørende innholdet i vedlikeholdsplan samt EPC prosjektet, som er vedtatt i årets budsjett. Flere av objektene i planen vil bli innlemmet i dette prosjektet, men det er foreløpig ikke avgjort hvilke.

Taket på Herredshuset er et av objektene som bør utbedres i løpet av 2017. I sitt budsjettfremlegg i 2016 uttalte Sp, Ap og Krf at taket skulle prioriteres, men at dette ikke kunne fastslås før vedlikeholdsplanen var ferdig utarbeidet. Høyre kommenterte i FSK møtet også viktigheten av å få gjennomført dette snarest. Bygget «Frida» ved Kirkebygden skole og Nordbygarasjen er også omtalt i vedlikeholdsplanen. Begge disse to bygningene har det blitt bevilget penger til renovering/vedlikehold i årets budsjett.

Saken ble enstemmig tatt til orientering.

Se vedlagt vedlikeholdsplan her 

 

Sak 8/17 Endring av manøvreringsreglementet for Vansjø – ny behandling

Et enstemmig FSK vedtok følgende rådmannens forslag:

Våler kommune støtter rådmannen i Moss kommune sitt forslag til endring av manøvreringsreglementet.  Våler kommune mener miljø, friluftsliv og landbruk alle kommer bedre ut med dette reglementet. Våler ber om at 2,5 meter beholdes som sommervannstand og at ordningen med en lokal kontakt vurderes på nytt.

 

Sak 9/17 Lisensjakt på ulv

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt:

1. Rådmannen bes jobbe for at det kan drives lisensjakt på ulv i Våler kommune.

2. Statens Naturoppsyn bes legge frem resultater på DNA-tester av innlevert biologisk materiale og presentere tall for innavlskvotient for det revirhevdende paret i kommunen.

3. Dersom Våler igjen blir vertskommune for en familiegruppe skal kommunen aktivt ta i bruk de kompensasjonsordninger som etableres.

 

Sak 10/17 Startlån og tilskudd – til viderefordeling for 2017

Samtlige partier var enig i rådmannens forslag:                                                                               

Våler kommune tar opp kr. 6.000.000 i startlån fra Husbanken til videreformidling av utlån.

 

Sak 11/17 Klagenemd i Movar IKS

Dette er en viktig sak for innbyggerne i Våler kommune, som mottar tjenester fra MOVAR. Rådmannens forslag ble enstemmig mottatt. 

1. Kommunestyret vedtar å opprette en særskilt interkommunal klagenemnd, jf. Forvaltningsloven § 8 annet ledd, for å behandle klager på enkeltvedtak fattet av MOVAR innenfor husholdningsrenovasjon, slamrenovasjon og brann- og eksplosjonsvern.

 2. Kommunestyret delegerer myndighet til å organisere og oppnevne en særskilt og uavhengig interkommunal klagenemnd for klager på enkeltvedtak fattet av selskapet innenfor husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon i medhold av Forurensningsloven § 83 og § 85 annet ledd, jf. Forvaltningsloven § 28 annet ledd, fra kommunestyret til representantskapet i MOVAR.

 3. Kommunestyret delegerer myndighet til å organisere og oppnevne en særskilt og uavhengig interkommunal klagenemnd for klager på enkeltvedtak fattet av selskapet etter Brann– og eksplosjonsvernloven § 9 og § 41, jf. Forvaltningsloven § 28 annet ledd, fra kommunestyret til representantskapet i MOVAR.

 

Sak 12/17 Søknad om prosjektstøtte til gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge  

Kommunen har blitt forespurt å gi et bidrag på 3 kr pr innbygger i likhet med flere andre kommuner i vår region. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:  

Våler kommune støtter prosjektet for gjenåpning av MLR med kr 16 000 (tilnærmet kr 3,- per innbygger). Støtten gis som "bagatellmessig støtte".