Kommunestyret 9.mars 2017

Her kommer en kort oppsummering av forrige ukes kommunestyre møte, samt informasjon som ble gitt etter at møtet var hevet.

Kommunestyre vedtak:

 • Sak 2/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2017-2020 ble «sykefravær» og «administrasjon og styring». Dette ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret delegerte til Kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planperioden.
 • Sak 3/17 Plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 ble enstemmig vedtatt med følgende prioriteringer:
 1. Mosseregionens næringsutvikling AS
 2. Krisesenteret i Moss IKS
 3. Personalpartner AS
 4. Mosseregionens lokalmedisinske senter

Kommunestyret delegerte til Kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planperioden.

 • Sak 4/17 Sansehage ved Våler sykehjem kan nå realiseres etter en testamentert pengegave til Våler kommune. Dette er et flott prosjekt der flere brukergrupper kan benytte seg av tilbudet. Kommunestyret vedtok saken enstemmig.
 • Sak 5/17 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte ble enstemmig vedtatt.
 • Sak 6/17 Våler kommunes arbeidsgiverpolitikk ble enstemmig vedtatt.
 • Sak 7/17 Interpellasjon – vedr informasjonsdeling av den politiske ledelse. Se eget vedlegg her.
  Spørsmål
           1. Administrasjonen bes fremlegge en sak hvor overføring av møter i Kommunestyresalen via webkamera på kommunens hjemmesider presenteres.
               Dette innebærer økonomiske konsekvenser samt hvilke praktiske tiltak som må gjennomføres for at dette skal kunne iverksettes. (feks. talerstol)
               2. Administrasjonen bes fremlegge en sak hvor det åpnes for at innbyggere skal kunne få anledning til å stille spørsmål i offentlige møter.
               Etter forslag fra ordføreren ble forslaget oversendt formannskapet uten realitetsbehandling".

 • Sak 8/17 Spørsmål til ordføreren – videreutdanning lærere. Se eget vedlegg her.

Annen info som ble gitt i etterkant av kommunestyremøtet:

 • Regnskapet til Våler kommune er nå offentlig gjort, og dette viser et overskudd på 24,8 mill. kr.
 • Ansettelse av ny rådmann. Det vil bli ekstraordinært kommunestyret 16. mars 2017, der ansettelse av ny rådmann er eneste sak på sakskartet.
 • Visjonsarbeidet er i gang. Styringsgruppen, som består av Reidar Kaabbel, Karianne Kullerud, Benedicte Dyvik, Harald Hammer og Anne Grethe Trevor har hatt sitt første møte. I dette møtet ble det diskuterte hvordan politikerne skal komme i dialog med innbyggere i Våler kommune, og hvordan disse møtene og møteplassene skal organiseres. Styringsgruppen får god hjelp og støtte fra KS-konsulent Ingjerd Astad. 24. april vil kommunestyret innkalles til arbeidsmøte vedr. visjonsarbeidet.    

Ordfører informerte om status i arbeidet i den «hurtig arbeidende komiteen» som skal se på løsninger for vann, og legge til rette for gang og sykkelvei langs langs fv. 120. Møter mellom Våler vannverk og Våler Kommune fremover.