Kontrollrunde 2 - spredt avløp (2014)

Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag fra Våler kommune gjennomført kontroll av minirensanleggene i kommunen iht. til Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Våler kommune, Østfold, FOR-2009-01-20-271. Kontrollene har vært utført på enhetlig vis i alle kommunene den er gjennomført i vannområde Morsa for å undersøke minirenseanleggenes funksjonsevne. Neste kontroll er planlagt utført i 2016

Gjennomføring

Arbeidet har omfattet anleggsbesøk og kontroll av anleggenes ytelser ved prøvetaking av renset avløpsvann (analyser av Tot-P og BOF5), samt funksjonskontroll. Funksjonskontrollen har bestått av en visuell inspeksjon hvor følgende momenter ble kartlagt og journalført:

  • Visuell kontroll av feil på mekaniske komponenter, herunder blåsemaskiner, biomedie (rotor el. fast pakke), doseringsutrustning, lokk/deksel.
  • Observasjoner av prosessen, herunder flyteslam, slamflukt, vann-nivå, biofilm, høyt slamnivå, unormale omstendigheter, fremmedlegemer i anlegget, måle pH og temperatur.
  • Observasjon av service og drift, herunder renhold, lukt, kjemikalienivå i beholder.

DaØ tok prøvene på en mest mulig representativ måte i henhold til prosedyre beskrevet i DaØs kvalitetssystem. Prosedyrene ble utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra renseanleggsleverandørene og har vært presentert leverandørene for kommentar. DaØ har sørget for innlevering av prøver til akkreditert laboratorium.

Våler kommune hadde i alt 357 anlegg hvorav 25 anlegg ikke ble prøvetatt.

Kontrollene ble gjennomført i perioden mars til juni, 2014.

 

Resultater og diskusjon

Iht. oppdraget fra Våler kommune skulle 357 anlegg kontrolleres. Av disse anleggene var det ikke mulig å prøveta 25 anlegg, selv etter gjentatte besøk, pga. tilgjengelighet eller at anlegget ikke var i drift eller installert (se tabell nedenfor). Forøvrig vises det til vedlegg 1 hvor samtlige målinger og analyser for hvert enkelt anlegg er angitt. I det følgende oppsummeres resultatene fra kontrollen mht de ulike undersøkelsene som ble gjort.

Fjerning av fosfor og organisk stoff

Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall anlegg som ble kontrollert og hvilke resultater som ble oppnådd i forhold til rensekravene i forskriften.

 

Resultat

Antall anlegg som skulle kontrolleres

356 (100 %)

Antall anlegg kontrollert og prøvetatt (% av alle anlegg)

331 (93 %)

Antall anlegg besøkt, men ikke prøvetatt

25 (7 %)

Antall anlegg som tilfredsstiller BOF5 og Tot-P krav (% av prøvetatte anlegg)

116 (35 %)

Antall anlegg som tilfredsstiller BOF5 krav. (% av prøvetatte anlegg)

253 (76 %)

Antall anlegg som tilfredsstiller BOF5-krav, men ikke Tot-P-krav

(% av prøvetatte anlegg)

137 (41 %)

Antall anlegg som tilfredsstiller Tot-P krav. (% av prøvetatte anlegg)

124 (37 %)

Antall anlegg som tilfredsstiller Tot-P-krav, men ikke BOF5-krav

(% av prøvetatte anlegg)

8 (2 %)

Antall anlegg som ikke tilfredsstiller BOF5-krav eller Tot-P-krav

(% av prøvetatte anlegg)

215 (65 %)

Gjennomsnittlig fjerning av Tot-P for alle anlegg forutsatt 15 mg/l Tot-P i innløpsvannet

64 %

Gjennomsnittlig fjerning av BOF5 for alle anlegg forutsatt 150 mg/l BOF5 i innløpsvannet

69 %

Ut fra renseprosessmessig vurdering ble anleggene delt inn i tre grupper basert på renseeffekten i anleggene:

  1. Tilfredstiller alle utslippskrav
  2. Biologisk og kjemisk prosess fungerer, men tilfredsstiller ikke utslippskrav
  3. Biologisk og/eller kjemisk fungerer ikke

 

Tabellen nedenfor oppsummerer kravene og resultatene for gruppeinndelingen.

GRUPPE

RENSERESULTATER

ANTALL ANLEGG

A

<1 mg/l p, <25 mg/l BOF5

116

B

<4 mg/l p og <40 mg/l BOF5

108

C

>4 mg/l p eller >40 mg/l BOF5

107

 

Konklusjon og videre arbeid

Resultatene fra kontrollordningen viser et behov for videre arbeid for å øke andelen anlegg med tilfredsstillende renseresultat og dermed på sikt redusere arbeidet og kostnaden med tilsyn og kontroll. Det videre arbeidet omfatter bl.a. pågående utredningsvirksomhet i Morsa-regi som vil kunne gi anleggseiere, leverandører og forvaltning nyttig informasjon for oppfølging av anlegg. Utredningsvirksomheten tar sikte på å avdekke årsakene til at anlegg ikke møter rensekravene, eksempelvis vurdere fremmedvannsproblematikk, overbelastning, feil bruk, etc. Med dagens kunnskap vil det ikke være hensiktsmessig å pålegge den enkelte anleggseier å utføre tiltak for å øke andel anlegg med tilfredsstillende renseresultat. Det er også et pågående informasjonsarbeid som vil være viktig for riktig bruk av anlegg. Også videre kontroll og tilsyn av anlegg i Våler er en del av det videre arbeidet med å øke andel anlegg som tilfredsstiller rensekravene.

Rapporten fra DaØ kan lastes ned her.