Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Målgruppe

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Kriterier/Vilkår

For at du skal få innvilget tilskuddet, må du oppfylle vilkårene i forskrift om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og 4.

Samarbeidspartnere

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova §§ 3 og 18.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om jord (jordlova)
Lov om jord (jordlova) § 18 Føresegner om tilskot
Lov om jord (jordlova) § 3 Handsaming av landbrukssaker

Forskrift

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet (se under). Kommunen kan gi deg veiledning. 

Søknadsskjema

Skjema SLF-430

Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)

Saksbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

16.12.2016 08:56