Stab Oppvekst og Kultur

Enheten ivaretar støttefunksjoner for seksjonslederen (kommunalsjef oppvekst og kultur) og for virksomhetene i seksjonen. Enheten består av skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver, kulturfaglig rådgiver og sekretær. I tillegg til støtte funksjonene ivaretas også et antall forvaltnings-, drifts- og tilsynsoppgaver i seksjonen.

Enheten omfatter også mer direkte tjenesteproduksjon ved at barneverntjenesten og kommunens kulturaktiviteter organisatorisk er lokalisert her.

For nærmere beskrivelse viser vi til Organisasjon, oppvekst og kultur.

Ansatte Tittel
Ansatte i stab Seksjon oppvekst og kultur
Stilling ikke besatt Skolefaglig rådgiver
Grete Nordengen Skolefaglig IKT-rådgiver
Anne Marie Fjeldstad Barnehagefaglig rådgiver
Lillian Høstaker Kulturfaglig rådgiver
Rita Larsen Sekretær

I tillegg kommer et antall medarbeidere knyttet til direkte tjenesteproduksjon i barneverntjenesten og kulturtilbud.