Oppvekst og kultur

Seksjon oppvekst og kultur har driftsansvar for kommunal grunnskole- og voksenopplæring, kommunale barnehager, kulturtilbud og barneverntjenester. Seksjonen ivaretar også kommunens myndighetsoppgaver på disse tjenesteområdene. Seksjonens ledelse med stab er lokalisert i Herredshuset, 2 etg.

Ansvarsområder og tjenester:

Seksjon oppvekst og kultur skal:

 • Føre tilsyn med skolene og barnehagene i forhold til lovverket.
 • Generelt drifte og utvikle tjenestetilbudene.
 • Medvirke i saksbehandling for politisk nivå.
 • Være vedtaksmyndighet når det gjelder spesialundervisning på grunnskolens område og spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn.
 • I samarbeid med skolene, barnehagene og arbeidstakerorganisasjonene initiere utviklingsarbeid og kompetanseutvikling for ledere og ansatte.
 • Ha et overordnet ansvar for SFO-tilbudet i grunnskolen.
 • Sørge for grunnskoleopplæring og opplæring i norsk med samfunnsfag for innvandrere.
 • Gi grunnskoleopplæring, herunder ev. spesialundervisning, for voksne etter opplæringsloven § 4 A.
 • Gi et kulturskoletilbud til barn og unge i kommunen (i regi av Kulturskolen for Moss, Rygge og Våler).
 • Gi, utvikle og stimulere andre kulturtilbud til innbyggerne i Våler - herunder folkebibliotek.
 • Ivareta tjenestetilbud etter barnevernlovgivningen.
 • Medvirke i prosjektering og utbygging av kommunale skole- og barnehageanlegg. 

Administrativ organisering:

Oppvekst og kultur har kommunalsjef Jo Wangen som leder. Det er ansatt saksbehandlere på fagområdene.

 

Ansatte på Oppvekst og kultur

Ansatte:

Tittel

Telefon

Jo Wangen

kommunalsjef

69 28 91 21 / --------

Rita Larsen:

sekretær

69 28 91 20

Stilling ikke besatt

skolefaglig rådgiver

69 28 91 22 / 970 34 280

Anne Marie Stick Fjeldstad:

barnehagefaglig rådgiver

69 28 91 23 / 990 19 526

Lillian Høstaker:

kulturfaglig rådgiver

69 28 91 28 / 909 82 613

Grete Anette
Nordengen:
skolefaglig IKT-rådgiver  69 28 91 29 / 932 25 610

Kjell Berntsen:

kontakt fritidsklubb

69 28 91 29 / 907 78 861

Arve Langøy:  barnevernleder  69 28 91 55 / 955 95 400