Tannhelsetjeneste

Generelt

Beskrivelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster.

Målgruppe

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:

 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
 • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
 • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
 • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukere under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

Alle barn innkalles til tannhelsetjenesten årlig fra de er 3 år.

Skoletannklinikk for Våler kommune:
Moss Tannklinikk
Gudesgt. 1
1530 Moss
Tlf: 69 20 19 00

Pris for tjenesten

For de tre første gruppene er tjenesten gratis. Kommunen kan gi støtte til tannbehandling (etter pasient- og brukerrettighetsloven) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold. Nav Trygd har egne regler om støtte til tannbehandling ved sykdom.

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Relevant paragraf i folketrygdloven er § 5-6 Tannlegehjelp og § 1-3 i pasient- og brukerrettighetsloven.

Lov

Folketrygdloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Tannhelsetjenesteloven

Forskrift

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling
Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester

Retningslinje

Rundskriv I-1/2016 Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester
Tannhelsetilbud til rusmisbrukere (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Faller du inn under en av de prioriterte gruppene, trenger du ikke søke om tjenesten. Fylkeskommunen skal være oppsøkende. Gi melding hvis du eller barna dine ikke blir fulgt opp.

Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukerrettighetsloven. Ta kontakt med Nav Trygd for støtte til tannbehandling i forbindelse med sykdom.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til det organet som fylkeskommunen bestemmer. Går avgjørelsen deg imot eller avvises klagen, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Helse- og sosialetaten
 • Leder: Heidi Bye
 • Telefon: 69 28 91 00
 • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
 • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

28.08.2017 09:55