Tilsyn private avløpsanlegg

Her finner skal du informasjon om det tilsynet kommunen er pliktig å ha på private avløpsanlegg.

TILSYN

Hvorfor har kommunen tilsyn med mitt renseanlegg?

Våler kommune er som forurensningsmyndighet er pålagt å drive tilsyn etter kapittel 12 i forurensningsforskriftens § 12-2. Viser også til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 10.

Hvorfor må vi ha serviceavtale og tilsyn, er det ikke det samme?

Serviceavtale:

Kommunen krever at alle godkjente anlegg har en serviceavtale, dette for at servicepersonell jevnlig skal ha service på anlegget. Det inkluderer etterfylling av kjemikalier og ettersyn på at elektroniske enheter på anleggene fungerer som de skal. Dette betales direkte til de dere har underskrevet serviceavtalen med. Dette er hjemlet i Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9.

Tilsyn:

Kommunen er pålagt gjennom Forurensningsloven å føre tilsyn med godkjente renseanlegg. Dette er et ledd i å kontrollere at renseanleggene renser slik de skal, at servicepersonell gjør jobben sin, at anleggseiere bruker anleggene slik det er anbefalt og ved første gangs tilsyn, at anlegget er bygget i henhold til tillatelsen.

Hvorfor betaler vi hvert år når vi ikke får tilsyn hvert år og hvordan bestemme tilsynsgebyret?

Slik tilsynet fungerer i Våler kommune faktureres alle med godkjent renseanlegg en årlig delsum for tilsyn. Tilsynet skal i utgangspunktet være hvert 2.-5. år, avhengig av type anlegg.

Summen som betales i det årlige tilsynet er basert på kostnadene det er for oss å drive med tilsyn jamfør Forurensningsloven § 52a. Vi har ikke anledning til å tjene penger på tilsyn, da tilsyn er et selvkostområde. Om vi ett år går i overskudd, må vi de neste årene sette ned tilsynsavgiften. Dette regnskapet ettersees og justeres hvert år.

Hva er det tilsynsgebyret går til?

Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg, bl.a.:

• besøk på anlegget med prøvetaking og analyse av vannprøver og kontroll av utslippspunkt
• kontroll av avløpsanlegget ved tømming
• oppfølging av servicerapporter
• analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag
• rapportering til nasjonale myndigheter
• oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal
• innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner med felles eller enkle anlegg

spredt_avloep_sintef.jpg

avlop.no kan du lese mere om kontroll og tilsyn