Adressetildeling

Generelt

Beskrivelse

Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal kommunen informere den som er registrert eier eller registrert fester. Vedkommende og andre som avgjørelsen får virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket.

Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten reguleres etter reglene i lov om stadnamn.

Adressen skal tilknyttes den vegen eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig. For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse

  • når man skal endre adkomstveger
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) kap. 4 Adresser til eigedommar og bygningar
Lov om stadnamn
Lov om stadnamn § 5 Fastsetjing av skrivemåten

Forskrift

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12 Offisiell adresse
Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 22 Klage over adressetildeling
Forskrift om skrivemåten av stadnamn

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageretten er begrenset til a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til, b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen og c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Plan og miljø
  • Leder: Martinsen, Sven Olav
  • Telefon: 69 28 91 30
  • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Besøksadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Gyldig til

31.12.2017

Sist oppdatert

15.01.2016 13:42