Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom

Generelt

Beskrivelse

Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen. Et mindre byggetiltak er:

 • oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan ha kjeller
 • oppføring av én enkelt frittliggende bygning som du ikke skal bo i. Samlet bruksareal eller bebygd areal kan ikke være over 70 m2. Bygningen kan ha inntil én etasje og i tillegg ha kjeller 
 • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, for eksempel å gjøre om en kjellerbod til kjellerstue 
 • oppsetting eller montering av skilt, reklameinnretninger o.l. inntil 6,5 m2 montert på vegg eller med høyde inntil 3,5 meter og bredde inntil 1,5 meter montert frittstående på terreng. Skiltet må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. Det kan ikke monteres flere på samme sted/fasade 
 • oppsetting av antennesystem med høyde inntil 5 meter. Antennen må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. Det kan ikke monteres flere på samme sted/fasade

Det er noen søknadspliktige byggetiltak du kan stå som ansvarlig for selv. Det vil si at det ikke er pålagt med ansvarlige foretak. Selv om det ikke er nødvendig med ansvarlige foretak, gjelder de tekniske kravene fullt ut.

Kommunen kan også unnta andre mindre tiltak fra kravet om ansvar dersom det etter en vurdering ikke er behov for å kreve at et byggetiltak gjennomføres av ansvarlige foretak.

Kriterier/Vilkår

 • Nabovarsling må være foretatt
 • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan 

Pris for tjenesten

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Fra 3.000,- til 3.500,-

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Direktoratet for byggkvalitet

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt plan- og bygningsloven § 20-2, kap 21 (Krav til innhold og behandling av søknaden), kap 29 (Krav til tiltaket) og byggesaksforskriften kap. 3.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kap. 21 Krav til innhold og behandling av søknader
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kap. 29 Krav til tiltaket
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 20-2 Søknadsplikt
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Forskrift

Forskrift om byggesak

Retningslinje

Hvor stort kan du bygge

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender en skriftlig søknad til kommunen. Det må fremgå om du søker om dispensasjon fra noen av vilkårene (se over).

Søknadsskjema

Melding om tiltak

Vedlegg

 • Situasjonskart
 • Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger
 • Redegjørelse/kvittering for nabovarsling og eventuelle nabomerknader

Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Saksbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Saksbehandlingstid

En fullstendig søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen tolv uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen tre uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden før fristen har gått ut, regnes tillatelse for gitt under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med gjeldende regler og planer. Har det derimot kommet protester fra naboer/gjenboere og kommunen ikke har gjort vedtak innen treukersfristen, kan du ikke regne tillatelse for gitt.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

3 uker etter mottatt vedtak.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: vert
Etternavn: vert
Tittel: vert

Ansvarlig enhet

 • Navn: Plan og miljø
 • Leder: Martinsen, Sven Olav
 • Telefon: 69 28 91 30
 • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kontaktenhet

 • Navn: Plan og miljø
 • Leder: Martinsen, Sven Olav
 • Telefon: 69 28 91 30
 • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

15.01.2016 13:43