Individuell plan - koordinering av helse- og-eller sosialtjenester

Generelt

Beskrivelse

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Koordinatoren skal være helsepersonell.

Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

For spørsmål kan leder for koordinerende enhet Birgitta Rafshol, tlf: 69 28 91 92 kontaktes. Hvis jeg ikke er tilgjengelig - tar sentralbordet imot beskjed så ringer jeg tilbake så fort jeg har anledning.

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Individuell plan og koordinator - brosjyre
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Tipshefte om individuell plan
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn
helsenorge.no - individuell plan

Samarbeidspartnere

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 3-2a - plikt til å utarbeide individuell plan
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-1 Individuell plan
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 7 - Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 7-1 - Individuell plan
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-5 Individuell plan

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 22
Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen

Retningslinje

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Birgitta
Etternavn: Rafshol
Tittel: Leder Koordinerende enhet
Telefon: 69 28 91 92
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: birgitta.rafshol@valer-of.kommune.no

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Fornavn: Birgitta
Etternavn: Rafshol
Tittel: Leder Koordinerende enhet
Telefon: 69 28 91 92
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: birgitta.rafshol@valer-of.kommune.no

Gyldig til

15.01.2017

Sist oppdatert

21.01.2016 14:36