Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Generelt

Beskrivelse

Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (såkalte opiater), til å bedre sin livskvalitet. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Sterkt vanedannende legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen. Ulike kontrolltiltak skal sikre forsvarlig oppfølging av pasienten og at uvedkommende ikke får tilgang til legemidlet.

Spesialisthelsetjenesten skal ta initiativ til å utarbeide en individuell plan for å koordinere de ulike tiltakene som gjøres. Dette skal skje i samarbeid med pasienten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, allmennlege i primærhelsetjenesten, barnevernstjenesten og andre aktuelle instanser.

Kriterier/Vilkår

Det skal foretas en samlet vurdering av pasientens helsetilstand. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger. Andre tiltak skal konkret vurderes først. Pasientens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige momenter i vurderingen.

Samarbeidspartnere

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Nav
 • Allmennlege i primærhelsetjenesten
 • Barnevernstjenesten 
 • Andre aktuelle instanser

Regelverk

Lov

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er lege i spesialisthelsetjenesten som beslutter inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering etter henvisning fra allmennlege eller sosialtjenesten/Nav. Gjennomføring av behandlingen og rekvirering av legemidler kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke har fått oppfylt din rett til helsehjelp, kan du etter pasient- og brukerrettighetsloven henvende deg til tjenesteyter/institusjon. Neste trinn er Helsetilsynet i fylket.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

 • Navn: Familiens Hus
 • Leder: Eline Uthus
 • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
 • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Bergskrenten 12 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kontaktenhet

 • Navn: Familiens Hus
 • Leder: Eline Uthus
 • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
 • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Bergskrenten 12 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Fornavn: Anne
Etternavn: Gryting
Tittel: Koordinator psykisk helse/rusteam
Telefon: 93 69 35 01
Mobil: 93 69 35 01
E-post: anne.gryting@valer-of.kommune.no

Gyldig til

02.10.2017

Sist oppdatert

28.09.2016 09:21