Matombringing

Generelt

Beskrivelse

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. Tilbudet kan bestå av varm eller fryst middag som bringes hjem til deg én eller flere dager i uken.

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme

Kriterier/Vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Pris for tjenesten

Middag kr. 69,- pr. porsjon

Tørrmat (frokost og kvelds,grøt)  Kr. 39,- pr. porsjon.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Forskrift

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for helsetjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Heidi
Etternavn: Bye
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 69 28 91 91
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: heidi.bye@valer-of.kommune.no

Ansvarlig enhet

  • Navn: Hjemmesykepleie
  • Leder: Wenke Aannerød
  • Besøksadresse: 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kontaktenhet

  • Navn: Hjemmesykepleie
  • Leder: Wenke Aannerød
  • Besøksadresse: 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

18.01.2016 11:45