Psykisk helse og rus

Generelt

Beskrivelse

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer. 

Kontaktperson: Anne Gryting

E-post: anne.gryting@valer-of.kommune.no

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

Samt personer med rusproblemer

Kriterier/Vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Pris for tjenesten

Tjensten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Brosjyre i psykisk helse
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Psykisk helsevern (Helsedirektoratet)
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn
helsenorge.no - psykisk helse

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012

Retningslinje

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke - oppgaver og samarbeid (rundskriv)
Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (IS-1405)
Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (IS-1332)
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
Sammen om pårørende

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Andre søkere er fastlege, Nav, helsepersonell i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten.

Søknaden kan være muntlig eller skriftlig. Trenger ikke skjema.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Det blir utført en kartleggingssamtale og psykisk helse foretar en vurdering på hvilke tilbud som skal gis.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: vert
Etternavn: vert
Tittel: vert

Ansvarlig enhet

  • Navn: Psykiatri
  • Leder: Eline Uthus
  • Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kontaktenhet

  • Navn: Psykiatri
  • Leder: Eline Uthus
  • Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Fornavn: Anne
Etternavn: Gryting
Tittel: Koordinator psykisk helse/rusteam
Telefon: 93 69 35 01
Mobil: 93 69 35 01
E-post: anne.gryting@valer-of.kommune.no

Sist oppdatert

31.08.2016 11:54