Tekniske hjelpemidler - utlån

Generelt

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kontakt fysioterapeuten for ganghjelpemidler. Øvrige hjelpemidler søkes gjennom kontakt med ergoterapeut.  

Ved akutte behov har kommunen et korttidslager med enklere hjelpemidler. Disse distrubueres gjennom Personalpartner (MASVO), Carlbergveien 5.  Innkjøring fra Varnaveien ved Rygge Storsenter. Tlf. 48 32 95 92.

Kriterier/Vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hjelpemiddeldatabasen
Nav Hjelpemiddelsentral
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Samarbeidspartnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

Personalpartner (MASVO)

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om folketrygd (folketrygdloven) kap. 10 Stønad for å kompensere for utgifter ...
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering ... § 9 Hjelpemidler og ergonomiske tiltak
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 22
Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Alle kan hente eller bestille hjelpemidler selv fra korttidslageret på Personalpartner (MASVO) (attføringsbedrift for Mosseregionen) - det gjelder korttidsutlån på inntil 2 år og enkle hjelpemidler; rullatorer, rullestoler, gripetang, håndtak. badekarbrett, dusj / toalettstol, toalettforhøyer, trykkreduserende madrass, forhøyningsklosser, sitteputer, dusjkrakk, gåbord, arbeidsstol, løftebøyle, forflytningshjelpemidler, personløfter, bengynge, terskeleleminator, kjøreskinne.
 
Personalpartner (MASVO) har også sjåfør som kan kjøre ut til de som ikke har mulighet for å hente selv.
 
Personalpartner (MASVO) har åpent alle hverdager fra 08.00-15.30. De har lokaler ved siden av Rygge Storsenter (adr.: Carlbergveien 5, 1526 Moss). TELEFON: 48 32 95 92.

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Saksbehandlingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Jens Tore
Etternavn: Fossen
Tittel: Ergoterapeut
Telefon: 69 28 92 03
Mobil: 91 74 12 55
E-post: Jens.Tore.Fossen@valer-of.kommune.no

Ansvarlig enhet

  • Navn: Familiens Hus
  • Leder: Eline Uthus
  • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
  • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Besøksadresse: Bergskrenten 12 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kontaktenhet

  • Navn: Familiens Hus
  • Leder: Eline Uthus
  • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
  • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Besøksadresse: Bergskrenten 12 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Fornavn: Jens Tore
Etternavn: Fossen
Tittel: Ergoterapeut
Telefon: 69 28 92 03
Mobil: 91 74 12 55
E-post: Jens.Tore.Fossen@valer-of.kommune.no

Sist oppdatert

18.01.2016 11:41