Terminal pleie i hjemmet

Generelt

Beskrivelse

Pasientens og pårørendes ønsker skal tillegges stor vekt når det besluttes om pasienten skal være hjemme eller på institusjon i livets sluttfase. Hvis den syke er hjemme, må både pasient og pårørende få tilstrekkelig opplæring i bruk av medisiner, smertepumpe eller andre hjelpemidler. Pasienten har krav på å få informasjon om personer i helsevesenet som kan kontaktes når det måtte være nødvendig.

Omsorg og respekt for enkeltmennesket er ekstra viktig i møte med uhelbredelig syke og døende mennesker. Pasienten må få et tilbud som er slik at den siste tiden kan oppleves som meningsfull. I størst mulig grad skal pasienten få leve slik han/hun ønsker det.

Målgruppe

Pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 1-1 - Formål
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Forskrift

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

Retningslinje

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Hjemmetjenetene v/ Heidi Bye  tlf 69289191

Søknaden sendes til

Hjemmetjenestene v/ Heidi Bye, Bergskrenten  12  , 1592 Våler

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. I tillegg til kommunal hjemmesykepleie kan det være aktuelt med bistand fra spesialisthelsetjenesten. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Gry Hege
Etternavn: Strand
Tittel: Sekretær
Telefon: 69 28 91 99
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: gry.strand@valer-of.kommune.no

Fornavn: Heidi
Etternavn: Bye
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 69 28 91 91
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: heidi.bye@valer-of.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Hjemmesykepleie
  • Leder: Wenke Aannerød
  • Besøksadresse: 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Fornavn: Heidi
Etternavn: Bye
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 69 28 91 91
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: heidi.bye@valer-of.kommune.no

Sist oppdatert

18.01.2016 11:44