Tuberkuloseundersøkelse

Generelt

Beskrivelse

Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse. Tuberkuloseundersøkelsen består av tuberkulintest (hudprøve), røntgenfotografering av lungene og eventuelt en blodprøve. Tuberkulose er en infeksjon som kan ramme en rekke organer. Den viktigste formen er lungetuberkulose. Denne kan være livstruende uten behandling. Undersøkelsen utgjør en del av kommunens program for å forebygge og bekjempe tuberkulose.

En person med tuberkulose har plikt til å rette seg etter legens anvisninger og om nødvendig la seg isolere for å motvirke at sykdommen spres til andre.

Målgruppe

Disse personene har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. kapittel 3 i tuberkuloseforskriften:

 • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, som må ha oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt
 • Flyktninger og asylsøkere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
 • Personer som skal arbeide i helse- og omsorgstjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn, og som i løpet av de siste tre årene har kommet fra eller har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt

Pris for tjenesten

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis. Det gjelder også transportutgifter.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Undersøkelsen er en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha.

Lov

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-1 Kommunens oppgaver, § 7-3 Det regionale helseforetakets ansvar

Forskrift

Forskrift om tuberkulosekontroll
Forskrift om tuberkulosekontroll kapittel 3 - Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, gjennomføring og oppfølging mv.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres så snart som mulig. Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise. Personer som skal tiltre en stilling, skal undersøkes med lungerøntgen før tiltredelse. Hudprøve og oppfølging av denne kan skje senere.

Klagemulighet

Det kan søkes om fritak fra tuberkuloseundersøkelse. Får du avslag, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Vedtak om isolering som er fattet av smittevernnemnda, kan overprøves av tingretten.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

 • Navn: Helse
 • Leder: Eline Uthus
 • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
 • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kontaktenhet

 • Navn: Helse
 • Leder: Eline Uthus
 • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
 • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Gyldig til

30.01.2018

Sist oppdatert

11.01.2017 15:12