Forside Aktuelt Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering - Fjell skytebane.

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering - Fjell skytebane.

Oppdatert: 27.09.19

Høringsfristen er satt til 11.november 2019

Formannskapet i Våler vedtok i møte 19.9.2019, sak 37/19, at privat forslag til plan 0137_59, detaljreguleringsplan for Fjell skytebane, med revidert planprogram, plankart og bestemmelser, sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgradering av skytebanen og etablering av skjermende voller rundt anlegget. Dette gjøres for å forbedre både støyskjerming og for økt sikkerhet mot omgivelsene.

Til tross for at banen er fullt lovlig slik den er, både støymessig og sikkerhetsmessig, ønskes det å gjøre tiltak for å redusere støy, samtidig som en ønsker ytterligere forbedring av sikkerheten. Dette gjøres best ved etablering av jordvoller rundt banen. Disse jordvollene vil bli etablert ved at det tilkjøres rene masser.

Høringsfristen er satt til 11. november 2019.

SAKSFRAMLEGG (PDF)
FORSKRIFT - KONSEKVENSUTREDNING (PDF)
LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR (PDF)
ROS-ANALYSE (PDF)
REGULERINGSBESTEMMELSER (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
KART LANDSKAPSPLAN (PDF)
PLANKART (PDF)
REVIDERT PLANPROGRAM (PDF)
TRAFIKKANALYSE (PDF)
KART STØYSONER (PDF)
KONSKVENSSUTREDNING FOR STØY (PDF)
BIOFOKUS (PDF)
FAGNOTAT OVERVANN (PDF)
VURDERING AV FORURENSET GRUNN OG VANN (PDF)
VANNSTAND FØR BYGGING (PDF)
VANNSTAND ETTER UTBYGGING (PDF)
OPPSUMMERING AV INNKOMNE INNSPILL (PDF)