Forside Aktuelt Reguleringsarbeid for Rød 2

Reguleringsarbeid for Rød 2

Oppdatert: 17.02.20

Det varsles om oppstart av reguleringsarbeid for Rød 2 i Våler kommune. Planarbeidet skal legge til rette for etablering av eneboliger, kjede-/ rekkehus og evt. lavblokker.

Varsel

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Rød 2 i Våler kommune.

I samsvar med plan og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for området «Rød 2» i forlengelsen av boligfeltet Rød 1 i Våler kommune. MBM Eiendom er forslagsstiller og Arkitekturverket AS er fagkyndig plankonsulent.

Planarbeidet skal legge til rette for etablering av eneboliger, kjede-/ rekkehus og evt. lavblokker. Hovedatkomst planlegges som en forlengelse av Røedlia og det vil vurderes om krysset Røedlia/ Fv. 120 må oppgraderes i den forbindelse.

Planområdet omfatter eiendommene (gårds- og bruksnummer) 27/30 og 27/80, samt en liten del av 27/2 for fremføring av adkomstvei som vist i kommuneplanens arealdel. Planavgrensning er vist på vedlagt kart (bakside).

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse og friområde langs Fv. 115.

Forslagsstiller har i samråd med planavdelingen i Våler kommune konkludert med at planforslaget ikke omfattes av krav til konsekvensutredning.

Planen skal legge til rette for utbygging for bebyggelse i tråd med overordnet plan og legger ikke til rette for tiltak i forskriftens vedlegg I.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4 gjøres det også kjent at det igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet.

VARSLINGSKART (PDF)

Kontaktopplysninger:

Eventuelle merknader til arbeidet sendes innen 20.03.2020 til:

Arkitekturverket AS, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss, eller via e-post.

E-POST TIL ARKITEKTURVERKET AS

For nærmere informasjon om planarbeidet kan Øyvind Løken kontaktes.

ØYVIND LØKEN MOB: 400 96 631
ØYVIND LØKEN E-POST